ครม.อนุมัติ 200 ล้านบาท ให้กรมชลฯ กำจัดวัชพืชรอรับฝน

ครม.อนุมัติ 200 ล้านบาท ให้กรมชลฯ กำจัดวัชพืชรอรับฝน

ครม.อนุมัติ 200 ล้านบาท ให้กรมชลฯ กำจัดวัชพืชรอรับฝน

รูปข่าว : ครม.อนุมัติ 200 ล้านบาท ให้กรมชลฯ กำจัดวัชพืชรอรับฝน

ครม.อนุมัติงบกลาง 506.67 ล้านบาท สนับสนุนการดำเนินงานน้ำ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ให้งบฯ 200 ล้านบาท สำหรับแผนกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมความพร้อมเร่งระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนนี้

วันนี้ (8 ก.ค.2563) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 จำนวน 506.67 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สทนช. เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 จำนวน 506.67 ล้านบาท เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เนื่องจากปัจจุบันกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ปี 2563 แต่ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมมาโดยตลอดและต่อเนื่อง

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (7 ม.ค.2563 และ 17 มี.ค.2563) อนุมัติงบประมาณใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแล้ว ก็ยังปรากฏว่ามีแผนงานโครงการที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63 และเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 เพิ่มเติม รวมถึงการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ โดยที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาไม่ได้ขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รองรับไว้ หรือไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

2. สทนช.แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปี 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 506.67 ล้านบาท ตามที่ สงป. เสนอ (จากวงเงินที่ สทนช. เสนอขอทั้งหมด 1,255.62 ล้านบาท ปรับลดลง จำนวน 748.95 ล้านบาท) สรุปได้ ดังนี้


ทั้งนี้ สงป. เห็นว่า หากกรมชลประทานเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วแต่กรณีในโอกาสแรก


ทั้งนี้ สงป. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการอย่างเคร่งครัด และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อทำความตกลงในรายละเอียดกับ สงป.ตามขั้นตอนต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน