โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์ 364 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์ 364 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์ 364 นาย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจราชองครักษ์ 364 นาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 364 นาย รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

วันที่ 9 ก.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 364 นาย ตามรายชื่อที่แนบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก 118 นาย เช่น

พลเอก กนก ภู่ม่วง
พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา
พลเอก เจิดวุธ คราประยูร
พลเอก จักรชัย โมกขะสมิต
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสด

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ 100 นาย เช่น
พลเรือเอก กาญจน์ ดีอุบล
พลเรือเอก จงกล มีสวัสดิ์
พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ
พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร
พลเรือเอก ทิวา ดาราเมือง

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ 77 นาย เช่น
พลอากาศเอก เฉลิมชัย ศรีสายหยุด
พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์
พลอากาศเอก นฤพล จักรกลม
พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 69 นาย เช่น
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร
พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก
พลตำรวจเอก นเรศ นันทโชติ
พลตำรวจเอก ศักดา ชื่นภักดี

 

กลับขึ้นด้านบน