กสม.ห่วงเวทีจะนะ หวั่นเกิดความรุนแรง

กสม.ห่วงเวทีจะนะ หวั่นเกิดความรุนแรง

กสม.ห่วงเวทีจะนะ หวั่นเกิดความรุนแรง

รูปข่าว : กสม.ห่วงเวทีจะนะ หวั่นเกิดความรุนแรง

กสม. ห่วงเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐ-ประชาชนยึดหลักสิทธิมนุษยชน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างสันติ

วันนี้(10 ก.ค.2563) นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะผู้ดูแลการส่งเสริม คุ้มครองและตรวจสอบงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งของโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 พ.ค.2562 อนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการ โดยใช้พื้นที่ 3 ตำบล คือ ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม ในเขต อ.จะนะ จ.สงขลา ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่า ในวันที่ 11 ก.ค.นี้ ศอ.บต.จะจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว และที่ผ่านมามีทั้งกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนและคัดค้าน เพราะความกังวลต่อผลกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการกล่าวอ้างถึงการปิดกั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งก่อนหน้านี้ยังปรากฏรายงานข่าวว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินทางไปยังที่พักของประชาชนที่คัดค้านโครงการ เพื่อสอบถามถึงการเดินทางเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้คัดค้านด้วย

รู้สึกห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการจะนะฯ ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 11 ก.ค.นี้ ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1.ศอ.บต. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายครอบคลุมทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านโครงการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอันประกอบด้วยผลดีและผลเสียเพื่อเปิดเผยอย่างชัดเจนและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเวทีเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง และส่งผลต่อการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนประการอื่น เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกาย เป็นต้น

3.ประชาชนและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ควรตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติ โดยหลีกเลี่ยงการยั่วยุและการใช้ความรุนแรงในทุกกรณี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างใกล้ชิด รวมถึงโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตและโครงการพัฒนาอื่น ๆ โดยหวังว่าการดำเนินการของทุกภาคส่วนจะคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิชุมชน รวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายและนำไปสู่ความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยื่นร้อง UN ค้าน “นิคมฯ จะนะ” ทำชุมชนแตกแยก-ปิดกั้นเห็นต่าง

ตร.ภาค 9 สั่งเตรียมกำลัง รับมือเวทีพิจารณ์ “นิคมฯ จะนะ”

ตำรวจบุกพบแกนนำ-นักวิชาการ ขวางร่วมเวทีนิคมอุตฯ จะนะ

ภาคประชาชน-องค์กรต่างๆ ในสงขลา ให้กำลังใจ “นพ.สุภัทร”

 

 

กลับขึ้นด้านบน