องค์กรชุมชนสงขลาชี้ นิคมฯ จะนะ ให้ข้อมูลไม่ครบ-ทำแตกแยก

องค์กรชุมชนสงขลาชี้ นิคมฯ จะนะ ให้ข้อมูลไม่ครบ-ทำแตกแยก

องค์กรชุมชนสงขลาชี้ นิคมฯ จะนะ ให้ข้อมูลไม่ครบ-ทำแตกแยก

รูปข่าว : องค์กรชุมชนสงขลาชี้ นิคมฯ จะนะ ให้ข้อมูลไม่ครบ-ทำแตกแยก

ชี้สภาองค์กรชุมชน 3 ตำบล หนุนนิคมฯ จะนะ เป็นเรื่องส่วนตัว ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ไม่เกี่ยวข้องด้วย ระบุ การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน จะสร้างความแตกแยกให้ชุมชน

วันนี้ (10 ก.ค.2563) ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรระดับจังหวัดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีกลางให้องค์กรชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแผนงาน เชื่อมโยงประเด็นงานและบูรณาการทำงานกันในระดับจังหวัด เพื่อให้ชุมชนได้เกิดกระบวนการในการจัดการตนเอง ตามความต้องการของชุมชน และมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนากับองค์กรอื่นๆ

โดยมีกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน คือ สภาองค์กรชุมชน 140 สภา และงานประเด็น เช่น องค์กรการเงินชุมชน สวัสดิการชุมชน และมีที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อปี 2561 ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด ได้ทำยุทธศาสตร์ของขบวนองค์กรชุมชนที่รับฟังความคิดเห็นมาจากทุกสภาและได้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ สงขลากับการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและสมุนไพร การจัดการน้ำและภัยพิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ และ การสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน และยังมียุทธศาสตร์ของ อ.จะนะ อ.เทพา

ขบวนองค์กรชุมชนขอยืนยันยุทธศาสตร์ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ซึ่งการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่จะนะ เป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด

ดังนั้นการที่สภาองค์กรชุมชน ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน และต.นาทับ สนับสนุนนิคมอุตสาหกรรม จึงไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้งของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด และ อ.จะนะ แสดงว่าเป็นความคิดส่วนบุคคล ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนำสภาองค์กรชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้อง

ขบวนองค์กรชุมชนยังยึดหลักการที่มีส่วนร่วม มีการศึกษาอย่างชัดเจนต่อผลได้ผลเสียของการพัฒนา และมีมติร่วมกันจึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กรณีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ที่ อ.จะนะซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้พื้นที่จำนวนมาก กำลังเป็นโครงการที่สร้างผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ ด้วยกระบวนการที่ใช้อำนาจทางกฎหมายเป็นหลักและแยกคนให้เป็นกลุ่มต่างๆ แทนการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามที่ควรจะเป็น

การให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมครบถ้วนและกระทำแบบรวบรัด จึงทำให้เกิดความแตกแยกในชุมชน เกิดความสับสนทั้งในตัวบุคคลและองค์กร เกิดฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านขึ้นมา ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของภาคประชาชนทั้งในเรื่องกระบวนการทำงานและยุทธศาสตร์ของขบวนองค์กรชุมชนสงขลา

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา โดยมติของตัวแทนสภาองค์กรชุมชนระดับโซนอำเภอ ตัวแทนประเด็นงานและองค์กรเครือข่าย ได้มองเห็นในมติเดียวกันว่า เห็นควรแถลงข้อเท็จจริงและเรียกร้องให้ ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ยุติหรือดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ยุติการจัดตั้งมวลชนต่อต้านหรือทำลายผู้เห็นต่างในการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่จะนะ

2.เลิกใช้วิธีการทางอำนาจหรือกฎหมาย กดดันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้เดินตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อหวังกดดันองค์กรชุมชนอีกทอดหนึ่ง เพราะนอกจากจะไม่เป็นผลแล้ว ยังแสดงออกถึงรูปแบบเผด็จการอย่างชัดเจน

3.ให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างหลากหลายและเท่าเทียมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น กรณี ผังเมืองจะนะ และกรณีอื่นๆ

4.ควรให้ข้อมูลโครงการที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงกับทุกฝ่าย ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายสนับสนุนโครงการ

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลาขอเรียนว่า ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลาและเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ไม่เคยมีมติสนับสนุนโครงการ แต่มีมติร่วมกันในวันนี้ว่า ให้ ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว และต้องการเห็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกระบวนการ ไม่ใช่แบบจ้างวานเฉพาะกลุ่มและควบคุมโดยกองกำลัง

ต้องการเห็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยเคารพในสิทธิชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิตของคนในชุมชน เพราะตระหนักดีว่า ผลของการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อคน ใน อ.จะนะ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงของ จ.สงขลา ระยะยาว ไม่ใช่ผู้อนุมัติโครงการ ผู้ผลักดันโครงการหรือฝ่ายอื่นๆ ที่ทำตามคำสั่งให้ปฏิบัติการขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา

กลับขึ้นด้านบน