ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน รวม 185 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 14 ส.ค.2565

วันที่ 16 ก.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) โดยประกาศฉบับดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้งหมด 13 ด้าน รวม 185 คน ได้แก่

 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง มีนายปกรณ์ ปรียากร เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีนายเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ มีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายรอยล จิตรดอน เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มี นายอุดม คชินทร เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนายเสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน มีนายพรชัย รุจิประภา เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนายภักดี โพธิศิริ เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานกรรมการ
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนายนิธิ มหานนท์ เป็นประธานกรรมการ


ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ มีหน้าที่และอำนาจจัดทำและปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย และพิจารณาว่าการดำเนินการใดของหน่วยงานของรัฐสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศหรือไม่ โดยประสานงานหรือปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้อง ตลอดจนรายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาไปยังผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 และชี้แจงผลการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

ในการนี้ ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ มีอำนาจเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้มีการว่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานใดให้ศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยในการดำเนินการตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตามประกาศนี้มีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 14 ส.ค.2565 อันครบกำหนดห้าปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรก เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุตามกฎหมาย โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป

 

ข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมและรายชื่อ 185 คน 

 

กลับขึ้นด้านบน