"กรมศิลป์" คุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย-ตำรับยาโบราณ

"กรมศิลป์" คุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย-ตำรับยาโบราณ

"กรมศิลป์" คุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย-ตำรับยาโบราณ

รูปข่าว : "กรมศิลป์" คุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย-ตำรับยาโบราณ

กรมศิลปากร จับมือกรมการแพทย์แผนไทยฯ คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ หลังมีการประกาศคุ้มครองตำรับยา และตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน 28 ฉบับ 481 ตำรา 536 แผ่นจารึก 37,697 ตำรับแล้ว ป้องกันการละเมิดประโยชน์

วันนี้ (23 ก.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร และนพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคุ้มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมศิลปากร

นายประทีป กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ ในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยที่ปรากฏในเอกสารโบราณทุกประเภทรวมถึงเอกสารสำคัญอื่นๆ และเอกสารจดหมายเหตุของชาติ สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบ บันทึกและจัดเก็บตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย เช่น คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย พับสา ในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ รวมทั้งการศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บรักษาคัมภีร์ใบลาน

คุ้มครองตำรับยาโบราณ-หวั่นเสียประโยชน์

ด้านนพ.มรุต กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีพันธกิจพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นด้านบริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของรัฐ

ปัจจุบันกรมการแพทย์ มีการประกาศคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย ทั้งสิ้นจำนวน 28 ฉบับ 481 ตำรา 536 แผ่นจารึก 37,697 ตำรับ

ทั้งนี้มีการนำเข้าสู่ขั้นตอนการรวบรวม จัดลำดับความสำคัญของตำรายาและนำไปสู่ขั้นตอนของการจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์องค์ประกอบของตำรับยาที่มีความถูกต้อง ชัดเจน ก่อนนำไปสู่การบันทึกลงในระบบ Thai Traditional Digital Knowledge Library (TTDKL) ซึ่งเป็นระบบคลังความรู้ มีลักษณะเป็นห้องสมุด Digital ที่รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามารวมไว้ด้วยกัน เพื่อออกรหัสมาตรฐาน เพื่อใช้เฝ้าระวัง ป้องกัน ป้องปราม การละเมิดและคุ้มครองสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทย และสอดคล้องกับระบบสากล

กลับขึ้นด้านบน