ไทยอันดับ 1 ประเทศฟื้นตัว-รับมือ COVID-19 ดีที่สุดในโลก

ไทยอันดับ 1 ประเทศฟื้นตัว-รับมือ COVID-19 ดีที่สุดในโลก

ไทยอันดับ 1 ประเทศฟื้นตัว-รับมือ COVID-19 ดีที่สุดในโลก

รูปข่าว : ไทยอันดับ 1 ประเทศฟื้นตัว-รับมือ COVID-19 ดีที่สุดในโลก

Global COVID-19 Index (GCI) จัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 การฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 จาก 184 ประเทศทั่วโลก ด้วยคะแนนรวม 82.27 และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือ ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก

วันนี้ (30 ก.ค.2563) เฟซบุ๊กเพจ ไทยคู่ฟ้า เปิดเผยว่า ไทยขึ้นแท่นอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้นตัวจาก COVID-19 จากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index (GCI) ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆ ในด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) โดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุด ในทั้งสองมิติจาก 184 ประเทศทั่วโลก

สำหรับ Global Recovery Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ซึ่งคะแนน 70% มาจากตัวชี้วัด 4 ด้าน โดยประเมินผล (คะแนนสูง หมายถึงฟื้นตัวได้ดี )ได้แก่

  1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ (active case) ต่อประชากร
  2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
  3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ
  4. จำนวนการตรวจต่อประชากร


ส่วนอีก 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน 3 หมวดหมู่ คือ

  1. ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ
  2. ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค
  3. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยประเทศไทย ติดอันดับ 1 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 82.27 และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 5 คือ ประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลก


อีกดัชนีที่ GCI ใช้วัด คือ Global Severity Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรค COVID-19 โดยประมวลผลจาก (คะแนนน้อย หมายถึงความรุนแรงน้อย)

คะแนน 70% เป็นค่าความรุนแรง ซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก 2 ส่วน
1. จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร
2. สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรค COVID-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ และต่อประชากร


ทั้งนี้ คะแนน 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความปลอดภัยทางสุขภาพทั่วโลก (The Global Health Security Index: GHS) ที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัย Johns Hopkins University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัดความพร้อมของแต่ละประเทศในการรับมือกับโรคระบาด แบ่งเป็น 2 หมวด ประกอบด้วย 1. ความสามารถในการป้องกันโรคระบาด และ 2. ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาด โดยประเทศไทย ได้คะแนนรวม 10.70 อยู่ในกลุ่มเรตติ้ง 1 หมายถึงประเทศที่รับมือกับวิกฤตได้ดี โดยมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อต่ำ และมีผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร

 

กลับขึ้นด้านบน