ถกกรอบให้ทุนพัฒนาดิจิทัล 6 เรื่อง เน้นประโยชน์ประชาชน

ถกกรอบให้ทุนพัฒนาดิจิทัล 6 เรื่อง เน้นประโยชน์ประชาชน

ถกกรอบให้ทุนพัฒนาดิจิทัล 6 เรื่อง เน้นประโยชน์ประชาชน

รูปข่าว : ถกกรอบให้ทุนพัฒนาดิจิทัล 6 เรื่อง เน้นประโยชน์ประชาชน

“ประวิตร” ถก คกก.กองทุนดีอี วางแผนการบริหารและกำหนดกรอบการขอทุนกองทุนดีอี ปี 64 ย้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

วันนี้ (10 ส.ค.2563) เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายและโครงการในการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 5 /2563

พล.อ.ประวิตร ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการพิจารณาเพื่อปรับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามที่ได้มีการอนุมัติทุนอุดหนุนเพิ่มเติม และวางแผนการดำเนินงานของกองทุนในปีงบประมาณถัดไป ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความชัดเจน และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ทั้งด้านการเงิน การบริหารกองทุน การติดตามประเมินผล รวมถึงการกำหนดทิศทางของกองทุน ให้สามารถพัฒนาได้ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญา ของโครงการที่มีคำขอวงเงินเกินกว่า 10 ล้านบาท ตามมาตรา 26 (1) จำนวน 2 โครงการ พร้อมทั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ของกองทุนฯ จำนวน 9 คน

และได้เห็นชอบการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ได้แก่ 1) เห็นชอบคู่มือการขอรับการจัดสรรเงินฯ เพื่อกองทุนฯ จะได้เผยแพร่คู่มือการจัดสรรเงินฯ ต่อไป 2) เห็นชอบ (ร่าง) ตัวชี้วัดสำหรับจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2564 โดยมอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้แทน กรรมการทุนหมุนเวียน ในการประชุมหารือ

อีกทั้ง ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับปรุงประมาณการรายจ่ายกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 1,815,503,520.77 บาท และยังได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุน ประกอบด้วย 1) เห็นชอบรายการค่าใช้จ่ายและโครงการบริหารในการบริหารกองทุน ตามมาตรา 26 (5) และประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2) เห็นชอบร่าง กรอบนโยบายกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1.Digital Manpower “การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล” 2.Digital Health “นวัตกรรมดิจิทัลทางด้านสาธารณสุข” 3.Digital Agriculture “เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” 4.Digital Technology “เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต” 5.Digital Government & Infrastructure “รัฐบาลดิจิทัล” 6.Digital Agenda “โครงการตามนโยบายเร่งด่วน”

และ 3) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2564-2566) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนในการพิจารณาให้เงินโครงการที่ขอเงินรับการสนับสนุนจากกองทุน จะพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ต้องเกิดประโยชน์ภาพรวมของประเทศชาติและประชาชน

กลับขึ้นด้านบน