สภาฯ ธรรมศาสตร์สรุป 4 ข้อ หลังถกด่วน ปมชุมนุม 10 ส.ค.

สภาฯ ธรรมศาสตร์สรุป 4 ข้อ หลังถกด่วน ปมชุมนุม 10 ส.ค.

สภาฯ ธรรมศาสตร์สรุป 4 ข้อ หลังถกด่วน ปมชุมนุม 10 ส.ค.

รูปข่าว : สภาฯ ธรรมศาสตร์สรุป 4 ข้อ หลังถกด่วน ปมชุมนุม 10 ส.ค.

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุ 4 จุดยืนหลังถกด่วนกรณี 10 ส.ค. สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เสรีภาพนักศึกษาแสดงออก ภายใต้รัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมาย สอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด เชื่อมั่นแนวทางสันติวิธี

วันนี้ (13 ส.ค.2563) เวลา 14:30 น. ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงภายหลังประชุมด่วนสภามหาวิทยาลัย ว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยวันนี้ เป็นไปเพื่อรับฟังรายงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีข้อสรุป ใน 4 ประเด็น ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษา ที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.มหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
3.คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอรับไปดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้าน เพื่อชี้แจงให้สังคมได้ทราบต่อไป
4.มหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อในแนวทางการปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี

 

ศ.นรนิติกล่าวว่า การขอใช้สถานที่หลังจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะพิจารณาด้วยความรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น โดยเน้นที่กิจกรรมของนักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นสำคัญ

ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย ที่จะรับไปดำเนินการ
สำหรับความคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัยที่เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา และนักศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ฉะนั้นผู้บริหารต้องดูแลนักศึกษา อย่างระมัดระวัง ภายใต้รัฐธรรมนูญและกรอบของกฎหมาย

สำหรับข้อเรียกร้อง 3 ประเด็นของนักศึกษา เห็นว่าอะไรที่ไม่อยู่นอกกรอบของรัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมาย ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ให้สิทธิและเสรีภาพนักศึกษา ที่จะพูดภายใต้รัฐธรรมนูญทีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข

กลับขึ้นด้านบน