ถกงบฯ 64 วันแรก ชงหั่นงบเหลือ 3.28 ล้านล้านบาท

ถกงบฯ 64 วันแรก ชงหั่นงบเหลือ 3.28 ล้านล้านบาท

ถกงบฯ 64 วันแรก ชงหั่นงบเหลือ 3.28 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : ถกงบฯ 64 วันแรก ชงหั่นงบเหลือ 3.28 ล้านล้านบาท

เปิดประชุมสภาฯ ถกงบประมาณวาระ 2-3 พิจารณางบปี 64 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท โดยกมธ.ปรับลดงบฯ เหลือ 3.28 ล้านล้านบาท กระทรวงกลาโหม ถูกปรับมากสุด 7,788 ล้านบาท รองลงมากระทรวงมหาดไทย 3,863 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรรงบฯให้ท้องถิ่นในโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันนี้ (16 ก.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท วาระ 2-3 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้พิจารณาปรับลดงบจากที่เสนอขอทั้งสิ้น 3.3 ล้านล้านบาท เหลือเพียง 3.285 ล้านล้านบาท

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2564 ระบุว่า กมธ.ตัดลดงบ 31,965,549,000 บาท ที่ไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบ และรายการที่ปรับลดให้เกิดความประหยัดได้ โครงการส่อว่าจะล่าช้าไม่ทัน และ นำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็น 17,419 ล้านบาท จัดสรรให้หน่วยงานให้หน่วยงานรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ 509 ล้านบาท ทำให้เหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ทั้งหมด 3.28 ล้านล้านบาท มีกมธ.ขอสงวนความเห็น 36 คน และมีส.ส.สงวนคำแปรญัตติ 182 คน

สำหรับหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือ กระทรวงกลาโหม ถูกปรับลดงบ 7,788 ล้านบาท เหลือ 107,740,146,800 บาท จากเดิมที่ขอไว้ 115,528, 646,800 บาท กระทรวงศึกษาธิการ ถูกปรับลด 1,853 ล้านบาท กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถูกปรับลด 1,208 ล้านบาท คงเหลืองบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 47,138 ล้านบาท

มหาดไทยถูกปรับลด-แต่ได้เพิ่มอีกกว่าหมื่นล้าน 

กระทรวงมหาดไทย ปรับลดงบ 3,863 ล้านบาท แต่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบเพิ่มเติมให้ 10,656 ล้านบาท เพื่อนำไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 588 ล้านบาท โครงการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส 5.1 แสนบาท และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,067 ล้านบาท ทำให้ปีงบประมาณ 64 ได้รับงบจัดสรรเพิ่มขึ้น เป็น 268,501 ล้านบาท จากเดิมที่เสนอขอ 261,708 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณแต่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม อาทิ หน่วยงานศาล ถูกปรับลด 35 ล้านบาท ได้รับจัดสรรเพิ่มให้ศาลยุติธรรม 509 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ส่วนกระทรวงสาธารณสุข ได้รับงบเพิ่มเติมในส่วนแผนงานบุคลากรภาครัฐ 5,679 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนบุคลากรหน่วยงาน อาทิ กรมการแพทย์  กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอีก 1,083 ล้านบาท

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายค้านเตรียมพร้อมอภิปรายงบประมาณปี 2564

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน