ราชกิจจาฯ ประกาศเว้นค่าธรรมเนียม "ทะเบียนราษฎร-บัตร ปชช."

ราชกิจจาฯ ประกาศเว้นค่าธรรมเนียม "ทะเบียนราษฎร-บัตร ปชช."

ราชกิจจาฯ ประกาศเว้นค่าธรรมเนียม "ทะเบียนราษฎร-บัตร ปชช."

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศเว้นค่าธรรมเนียม "ทะเบียนราษฎร-บัตร ปชช."

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร เพื่อลดผลกระทบประชาชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 15 ก.ย.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรายละเอียดว่า

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ในกรณีที่รัฐมนตรีขยายกำหนดเวลาตามมาตรา 6 เบญจ ให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา 6 จัตวา ที่มายื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 6 จัตวา หรือภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายตามมาตรา 6 เบญจ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 (1)”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2559

“ข้อ 4 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 สำหรับคนสัญชาติไทยซึ่งประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากภัยที่มีลักษณะเป็นสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพื้นที่และระยะเวลาที่อธิบดีกรมการปกครองประกาศกำหนด

(2) กรณีภัยที่เกิดจากสาธารณภัยอื่นให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในเขตพื้นที่ตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามระยะเวลาที่อธิบดีกรมการปกครอง ประกาศกำหนด”

ให้ไว้ ณ วันที่31 สิงหาคม พ.ศ.2563 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งมีความรุนแรง เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระของผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว และเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ยื่นคำขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนตามมาตรา 6 จัตวา ในกรณีที่รัฐมนตรีขยายกำหนดเวลาตามมาตร 6 เบญจ สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

ในวันเดียวกัน ยังมีประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

กลับขึ้นด้านบน