ล่าหมื่นรายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ. "อากาศสะอาด" ต่อรัฐสภา

ล่าหมื่นรายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ. "อากาศสะอาด" ต่อรัฐสภา

ล่าหมื่นรายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ. "อากาศสะอาด" ต่อรัฐสภา

รูปข่าว : ล่าหมื่นรายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ. "อากาศสะอาด" ต่อรัฐสภา

เครือข่ายอากาศสะอาด THAILAND CAN ออกสมุดปกขาวระดมล่า 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ ต่อรัฐสภา

วันนี้ (17 ก.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายอากาศสะอาด THAILAND CAN ออกสมุดปกขาวอากาศสะอาด โดยเรียกร้องให้ประชาชนร่วมลงลายมือชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ.2563 โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้ ต้องเกิดจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย

สำหรับการร่วมลงชื่อในสมุดปกขาว สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. กรอกเอกสารแบบฟอร์มหมายเลข 7, 2. ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองเอกสาร และ 3. ส่งเอกสารมาที่เครือข่ายอากาศสะอาด เลขที่ 1032/136-138 ชั้น 1 ห้อง VOX ถนนพหลโยธิน 18/1 แยก 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลจากสมุดปกขาว ระบุว่า จากรายงานของสถาบันวิจัยนโยบายพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐฯ เมื่อปี พ.ศ.2561 พบว่าในปี พ.ศ.2559 ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แล้วอยู่ในระดับที่วิกฤต ประชาชนไทยเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก ซึ่งมีประชากรไทยถึงร้อยละ 75 อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศเกินกว่าระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือการที่รัฐไทยกำหนด "เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ" ของประเทศที่ยินยอมให้มีระดับของมลพิษในอากาศของไทย สูงกว่าระดับที่องค์กรอนามัยโลกแนะนำไว้ถึง 2 เท่า จึงเป็นเหตุให้คนไทยเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรถึง 2.1 ปีโดยเฉลี่ย

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ในระดับพื้นที่แล้ว พบว่าผู้คนในกรุงเทพฯ เสียชีวิตก่อนเวลาอันควรถึง 2.4 ปีโดยเฉลี่ย และพื้นที่ที่เลวร้ายที่สุดในประเทศ คือ จ.เชียงราย ที่มีสถิติอยู่ที่ 3.9 ปีโดยเฉลี่ย ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบกับข้อมูลหลักฐานทางวิชาการและข้อค้นพบจากการศึกษาวิเคราะห์ของเครือข่ายอากาศสะอาด ทำให้พบว่ารากฐานที่สำคัญของปัญหามลพิษทางอากาศ คือการที่รัฐไทยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ดังนั้น การจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศจึงเป็นงานที่ยากและซับซ้อน เครือข่ายอากาศสะอาด จึงได้วางแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งได้เริ่มต้นจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจและการจัดการปัญหาอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของผู้คนในสังคมเพื่อจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศ

กลับขึ้นด้านบน