“นฤมล” มอบนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงาน

“นฤมล” มอบนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงาน

“นฤมล” มอบนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงาน

รูปข่าว : “นฤมล” มอบนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงาน

รมช.แรงงาน พบปะข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ำทุกคนต้องร่วมกันช่วยขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงาน ยกระดับสู่กระทรวงเศรษฐกิจ พร้อมแจกไลเซนส์ ช่างไฟฟ้าสมุทรสาคร

วันนี้ (21 ก.ย.63) น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการสัมมนา และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 400 คน

 

น.ส.นฤมล กล่าวว่า ในการพัฒนาแรงงานต่อจากนี้ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงเท่านั้น แรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกัน มีโอกาสในการทำงานที่มีคุณค่าได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีสวัสดิการที่เหมาะสม และได้รับการจ้างอย่างเป็นธรรม

 

ภายใต้แนวคิด “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ” คือการสร้างแรงงานคุณภาพให้มีความรู้และทักษะรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และในจังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ

 

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า ส่วนการยก คือการยกระดับมาตรฐานฝีมือให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานได้รับอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งเป็นผู้ได้รับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะและการให้ คือให้โอกาสแก่แรงงานกลุ่มเปราะบาง อาทิ แรงงานสตรี แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนยากจน ผู้มีรายได้น้อย ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้ทุกคนสามารถมีงานทำเน้นการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน

 

หลังจากนั้น รมช.แรงงาน เดินทางไป จ.สมุทรสาคร เพื่อมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แก่ผู้ผ่านการประเมินและมอบหนังสือแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า พร้อมเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่สถานประกอบกิจการที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ลูกจ้างของตนเองเกินกว่าร้อยละ 70 จำนวน 1 แห่ง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการดีเด่น ที่คัดเลือกโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 8 แห่ง และมอบป้าย “มุมนมแม่” ให้แก่สถานประกอบกิจการที่จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท อีกจำนวน 6 แห่ง พร้อมเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการการฝึกอบรม Automation การสาธิตการฝึกอาชีพ การปักผ้าสไบมอญ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปที่บ้าน ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม การสานกระเป๋าและตะกร้าด้วยเส้นพลาสติกโดยกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงการจัดสาธิต “มุมนมแม่” และการให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานกว่า 100 คน ในวันนี้ด้วย

กลับขึ้นด้านบน