“ชวน” ชี้การเมืองดีต้องซื่อสัตย์สุจริต นักการเมืองดี กล้าตัดสินใจ

“ชวน” ชี้การเมืองดีต้องซื่อสัตย์สุจริต นักการเมืองดี กล้าตัดสินใจ

“ชวน” ชี้การเมืองดีต้องซื่อสัตย์สุจริต นักการเมืองดี กล้าตัดสินใจ

รูปข่าว : “ชวน” ชี้การเมืองดีต้องซื่อสัตย์สุจริต นักการเมืองดี กล้าตัดสินใจ

ประธานสภาฯ ชี้ ประชาธิปไตยต้องเริ่มที่เยาวชน ตั้งมั่นซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งทุกสถาบันในสังคมต้องช่วยกันปลูกฝังทัศนคติ การเมืองที่ดีต้องซื่อสัตย์สุจริต นักการเมืองต้องเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ กล้าตัดสินใจ

วันนี้ (21 ก.ย.2563) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองประจำปี 2563ทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่กับการเมืองสุจริต"

 

นายชวนกล่าวว่า เริ่มต้นจากตัวเยาวชนที่ต้องตั้งใจ ตั้งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขณะที่สถาบันการศึกษา ครอบครัว สถาบันทางสังคมก็ควรมีส่วนช่วยกันปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมให้เด็ก ๆ เข้าใจว่า

การได้มาซึ่งสิทธิ เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยนั้น จะต้องได้มาด้วยความชอบธรรม หรือได้มาด้วยความสุจริต ไม่ใช่ได้มาด้วยการซื้อสิทธิ ขายเสียง การทุจริตหรือโกงการเลือกตั้ง การสร้างการเมืองสุจริต เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจการเมืองที่ยั่งยืนจำเป็นต้องเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคการเมือง เห็นความสำคัญของการเมืองที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการเมืองสุจริต

การทำให้หลักการประชาธิปไตยและการเมืองสุจริต เกิดผลในทางปฏิบัติ ยังต้องเพิ่มเติมหลักความไม่เกรงใจ อีกประการหนึ่ง นั่นคือ ไม่ยอมทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ การไม่ยอมรับคำสั่งที่ไม่ถูกต้องมาปฏิบัติ

การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำเป็นต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง

 

ในส่วนของนักการเมืองต้องเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ กล้าตัดสินใจ กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ การเมืองสุจริต จึงเป็นหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรัฐ ภาคการเมือง ภาคประชาสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันก่อพลังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลับขึ้นด้านบน