75 อาจารย์ส่งจดหมายเปิดผนึกบี้ "อัศวิน" ลาออกผู้ว่าฯ กทม.

75 อาจารย์ส่งจดหมายเปิดผนึกบี้ "อัศวิน" ลาออกผู้ว่าฯ กทม.

75 อาจารย์ส่งจดหมายเปิดผนึกบี้ "อัศวิน" ลาออกผู้ว่าฯ กทม.

รูปข่าว : 75 อาจารย์ส่งจดหมายเปิดผนึกบี้ "อัศวิน" ลาออกผู้ว่าฯ กทม.

75 นักวิชาการทั่วประเทศลงนามผ่านเครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) เรียกร้อง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ลาออกพ้นเก้าอี้ผู้ว่ากทม.เพื่อเปิดทางเลือกตั้ง อ้าง "นายกรัฐมนตรี" แช่แข็งเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.หลังเคาะเลือกตั้งอบจ.แค่76 จังหวัด

วันนี้ (7 ต.ค2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงเมื่อ 6 ต.ค.2563 ว่าจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 จังหวัดเท่านั้น โดยกรุงเทพ มหานคร (กทม.) จะถูกแช่แข็งการเลือกตั้งออกไปอีกราวหนึ่งปี หรืออาจเกิดอุบัติการณ์แช่แข็งต่อไป ซึ่งในความเป็นจริงและถูกต้องเหมาะสมแล้ว การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และนายกเมืองพัทยา รวมทั้งสมาชิกสภานั้น สามารถจัดการเลือกตั้งพร้อมกันได้ทันทีกับการจัดเลือกตั้ง อบจ.

โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ที่มีประชาชน 6 ล้านคนในทะเบียนบ้าน แต่มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 12 ล้านคน ทั้งยังสัมพันธ์กับประชากรในปริมณฑลกับกรุงเทพฯ อีกหลายล้านคน อันเป็นแกนหลักหัวใจสำคัญของประเทศไทย กรุงเทพฯ เสมือนเป็นไข่แดงของประเทศไทย แต่การแช่แข็งที่เป็นดังนี้ชี้ว่า รัฐบาลนี้ได้แสดงออกถึงเจตจำนงอย่างชัดแจ้งว่ายังไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนทั้งประเทศอย่างพร้อมกัน โดยไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และนายกเมืองพัทยาไปพร้อมกับเลือกตั้ง อบจ.

 

ดังนั้น คปท.จึงมีมติให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. เพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ใหม่ตามเจตจำนงอันเป็นอำนาจของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย โดยได้มีการส่งเป็นจดหมายเปิดผนึก ที่มีอาจารย์ 75 คน ร่วมลงชื่อ ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต

2. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา

3. ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.สงขลา

4. ผศ.ดร.พุฑฒจักร สิทธิ รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร

5. ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ การปกครองท้องถิ่น มรภ.พระนครศรีอยุธยา

6. ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

7. ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่

8. รศ.ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข รัฐศาสตร์ ม.บูรพา

9. ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ รัฐศาสตร์ ม.บูรพา

10. จิรายุทธ์ สีม่วง รัฐศาสตร์ ม.บูรพา

11. ผศ.นพพร ขุนค้า รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์

12. ศิวัช ศรีโภคางกุล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น

13. ปราโมทย์ ระวิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

14. ผศ.ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

15. วิชาญ ฤทธิธรรม รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร

16. เกรียงไกร ศรีโนนเรือง รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร

17. นายสรพจน์ เสวนคุณากร คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

18. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช รัฐศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชัยภูมิ

19. ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ การพัฒนาสังคม มรภ.ราชนครินทร์

20. ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ นิติศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

21. ธีรพงศ์ ไชยมังคละ การบริหารและการพัฒนาชุมชน มรภ.จันทรเกษม

22. ดร.ธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปัญญา คณะรัฐศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ

23. เคท ครั้งพิบูลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

24. กำพล จำปาพันธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

25. ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม. ธรรมศาสตร์

26. นพพร ศาลางาม นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก

27. ผศ. เอกรินทร์ ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

28. รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

29. ผศ.ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

30. ดร.ขนิษฐา สุขสง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

31. จ.ส.ต. ดร.รัฐ กันภัย รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี

32. รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี

33. คมลักษณ์ ไชยยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

34. ภัสสรา บุญญฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขา Gender and Development Studies (GDS), Asian Institute of Technology (AIT)

35. สุไรนี สายนุ้ย คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

36. ผศ.นาตยา อยู่คง คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

37. ปฐวี โชติอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

38. รศ.สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

39. วีรศักดิ์ บำรุงตา รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร

40. นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

41. อันธิฌา แสงชัย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

42. พสิษฐ์ วงษ์งามดี คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

43. ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

44. วรางคณา ปัญญามี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

45. ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

46. เผ่า นวกุล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

47. ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์

48. รศ. ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์

49. คมสัน พรมรินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

50. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด นิติศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

51. สุนทรชัย ชอบยศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

52. ดร.นพพล อัคฮาด รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการจัดการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

53. รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก

54. ศราวุฒิ วิสาพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

55. ศุภกร ชมศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์

56. ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

57. มนตรา พงษ์นิล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา

58. ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ รัฐศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด

59. ผศ.ดร.วรวิทย์ นพแก้ว รัฐศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์

60. กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ รัฐศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์

61. ผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง รัฐศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์

62. นพพล แก่งจำปา ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

63. ดร.โอฬาร อ่องฬะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

64.อลงกรณ์ ศิลปดอนบม นิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

65. ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มรภ.มหาสารคาม

66. ปฐมพงศ์ มโนหาญ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ม.แม่ฟ้าหลวง

67. ชัยพงษ์ สำเนียง ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร

68. ศรันย์ สมันตรัฐ ภูมิสถาปัตยกรรม ม.เกษตรศาสตร์

69. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม

70. เอกราช มะลิวรรณ์ ศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

71. ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา รัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

72. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

73. ณัฐพงศ์ มาลี คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

74. ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

75. ปฤณ เทพนรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

 

กลับขึ้นด้านบน