โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าฯ - ผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าฯ - ผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าฯ - ผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ตำแหน่ง

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าฯ - ผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ตำแหน่ง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง 26 ตำแหน่ง

วานนี้ (9 ต.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 คน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 26 คน ดังนี้

 1. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 2. นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 3. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 4. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 5. นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 6. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 7. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 8. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 9. นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 10. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 11. นายภูสิต  สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 12. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

 13. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

 14. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

 15. นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

 16. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

 17. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

 18. นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

 19. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 20. นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

 21. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

 22. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 23. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

 24. นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

 25. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 26. นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน