"ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา

รูปข่าว : "ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563

วันนี้ (14 ต.ค.2563) เวลา 16.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ ที่หน้าธรรมมาสน์ศิลา ทรงประเคนพัดยศเปรียญ แด่พระภิกษุสามเณร

โดยในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรได้รับการตั้งเปรียญธรรม363 รูป โดยสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค 63 รูป เปรียญธรรม 6 ประโยค 300 รูป พิธีตั้งเปรียญธรรม เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุและสามเณรที่มีความรู้ ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง อันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

 


การสอบบาลีสนามหลวง เป็นการสอบที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ตามโบราณราชประเพณี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ ในทุกปี มีการจัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยค และเปรียญธรรม 6 ประโยค ซึ่งกำหนดจัดพิธีในวันก่อนวันวิสาขบูชา 1 วัน และพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค จัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ในโอกาสอันควร

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย คือการศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระอัครสาวกได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก เป็นภาษาบาลี พระสงฆ์และสามเณร ต้องมีความเข้าใจภาษาให้กระจ่างทั้งอรรถะและพยัญชนะ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้พระภิกษุและสามเณร ในฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเข้าใจคลาดเคลื่อน อันจะทำให้การเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนผิดพลาดไปจากความหมายที่ถูกต้องตามพุทธวจน

 


นอกจากจะทำให้มีความรู้ภาษาบาลีซึ่งเปรียบเหมือนมีกุญแจสำหรับไขตู้คือ พระไตรปิฎกแล้วยังเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์ มีความรู้ดี ประพฤติปฏิบัติดีและยังได้พัฒนาทักษะการขบคิดวิเคราะห์ข้อพระธรรมวินัยให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวางมากขึ้นต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน