"สุวัฒน์" ออกประกาศฉบับ 5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

"สุวัฒน์" ออกประกาศฉบับ 5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

"สุวัฒน์" ออกประกาศฉบับ 5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

รูปข่าว : "สุวัฒน์" ออกประกาศฉบับ 5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ออกประกาศฉบับ 5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้อำนาจเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำและยื่นศาลขอออกหมายจับและควบคุมตัว

วันนี้ (16 ต.ค.63) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงประกาศ ฉบับที่ 5 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจจับกุมและควบคุม และมีอำนาจออกคำสั่งเรียกบุคคล ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาลาคม พ.ศ.2563 นั้น อาศัยอำนาจตาม ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อ 3 และข้อ 4 จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มียศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรี นายตำรวจสัญญาบัตร ที่มีชั้นยศตั้งแต่ ร้อยตำรวจตรี หรือพนักงาน ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เป็นผู้มีอำนาจ ดังนี้

ข้อ 1.ออกคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัวหรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาและรายงานกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ทราบโดยทันที

ข้อ 2.ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจหรือศาลอาญา เพื่อขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย ตามมาตรา 11 (1) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ทราบโดยด่วน

ข้อ 3.ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน