สทนช.เดินหน้า 5 แผนหลักพัฒนาหนองหาร สกลนคร

สทนช.เดินหน้า 5 แผนหลักพัฒนาหนองหาร สกลนคร

สทนช.เดินหน้า 5 แผนหลักพัฒนาหนองหาร สกลนคร

รูปข่าว : สทนช.เดินหน้า 5 แผนหลักพัฒนาหนองหาร สกลนคร

“พล.อ.ประวิตร” ลงพื้นที่หนองหาร จ.สกลนคร ติดตามแผนหลัก 5 แผน หลัง ครม.ไฟเขียวพัฒนาหนองหาร เป็นต้นแบบพัฒนา บึงโขงหลงและกว๊านพะเยา

วันนี้ (24 ต.ค.2563) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินไปตรวจราชการในพื้นที่ จว.สกลนคร เพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการพัฒนา และฟื้นฟูบึงหนองหาร รองรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง ให้กลับมาเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์

โดยรับฟังการบรรยายสรุปจาก นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รายงานสรุปแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงหนองหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ที่ห้องประชุม โรงพยาบาลสกลนคร

ในการบริหารจัดการและฟื้นฟูบึงหนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 77,016 ไร่ มีลำน้ำไหลเข้ารอบทิศทาง 21 ลำน้ำ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 53 ตำบล รวมกว่า 1 ล้านไร่ ทั้ง จว.สกลนคร และนครพนม ประชาชนได้รับประโยชน์ 80,750 ครัวเรือน

 

พร้อมทั้งรับทราบการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและนิเวศสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ ทั้งการชะลอและการกักเก็บน้ำ การบรรเทาอุทกภัยทั้งระบบลุ่มน้ำการปรับปรุงภูมิทัศน์ แนวเขตและการท่องเที่ยว การกำหนดแนวเขตหนองหาร รวมทั้งการจัดการน้ำเสียเทศบาลสกลนครและชุมชนรอบหนองหาร

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาบึงหนองหาร ระยะ 10 ปี รวม 62 โครงการ วงเงิน 7,455 ล้านบาท โดยต้องการพัฒนาบึงหนองหารให้มีความสมบูรณ์ เชื่อมโยงการผันน้ำจากลำน้ำพุง ไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งภาคอีสานตอนบน

รวมทั้งเพื่อการจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน และเพื่อการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตร โดยต้องการเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 25,000 ไร่

 

ด้าน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2563 ประกอบด้วย กรอบการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่งคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการ รวมระยะเวลา 10 ปี (ปี 63–72) จำนวน 62 แผนงาน/โครงการ วงเงิน 7,445.22 ล้านบาท

ดำเนินการโดย 12 หน่วยงาน โดยในส่วนของแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปี 63-65 ครม.ยังได้เห็นชอบตามที่ สทนช.และสำนักงบประมาณได้ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ จำนวน 33 โครงการ ดังนี้

 

1.แผนด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 6 โครงการ ของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงินรวม 4.92 ล้านบาท โดยการขยายเขตและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน

2.แผนด้านการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 2 โครงการ ของกรมชลประทาน วงเงินรวม 166.66 ล้านบาท โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ารอบหนองหาร

3.แผนด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 6 โครงการ วงเงินรวม 440.04 ล้านบาท ประกอบด้วย การก่อสร้างระบบระบายน้ำป้องกันพื้นที่ชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

และการดำเนินการที่กรมชลประทานรับผิดชอบ ได้แก่ การขุดลอกหนองหาร-ลำน้ำสาขา ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คาดว่าจะเริ่มขุดลอกได้ในปี 65 และการออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำน้ำก่ำ/พนังกั้นน้ำ ก่อสร้างประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ

4.แผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย พร้อมกำจัดวัชพืช-ตะกอนดิน 9 โครงการ วงเงิน 661.99 ล้านบาท ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย วงเงิน 615.99 ล้านบาท ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย

 

การกำจัดวัชพืช-ตะกอนดินหนองหาร วงเงิน 46 ล้านบาท ของกรมประมง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน และ 5.แผนด้านการบริหารจัดการ โดยกำหนดแนวและพิสูจน์การถือครองที่ดิน การพัฒนาองค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบสารสนเทศ 10 โครงการ วงเงิน 62.22 ล้านบาท

ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการได้แก่ สำนักงานจังหวัดสกลนคร สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร และกรมประมง

กลับขึ้นด้านบน