นำร่อง 135 หมู่บ้าน เสพพืชกระท่อมไม่ผิดกฎหมาย

นำร่อง 135 หมู่บ้าน เสพพืชกระท่อมไม่ผิดกฎหมาย

นำร่อง 135 หมู่บ้าน เสพพืชกระท่อมไม่ผิดกฎหมาย

รูปข่าว : นำร่อง 135 หมู่บ้าน เสพพืชกระท่อมไม่ผิดกฎหมาย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เห็นชอบพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดภาคกลางและใต้ ครอบคลุม 135 หมู่บ้าน ให้สามารถเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย มีเงื่อนไขต้องลงทะเบียนก่อน พร้อมเร่งออกหลักเกณฑ์การเสพและการครอบครอง ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2563  ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีรายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ส.ได้รายงานถึงร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของรัฐสภา การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก โดยขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ มีหลักการสำคัญคือ การถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษใน ประเภท 5 อยู่ระหว่างเสนอบรรจุในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่มีหลักการสำคัญคือการกำหนดมาตรการควบคุมพืชกระท่อม เพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพืชกระท่อม และป้องกันไม่ให้มีการนำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) รายงานความคืบหน้าร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสพและการครอบครองพืชกระท่อม ในท้องที่ที่ประกาศให้เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด ซึ่งจะกำหนดให้เสพได้ตามวิถีชาวบ้าน และผู้เสพจะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ป.ป.ส.ก่อน โดยร่างกฎหมายดังกล่าว อยู่ระหว่างการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามเพื่อเสนอ ครม.อนุมัติในหลักการต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีวาระพิจารณาที่สำคัญ คือ พิจารณาเห็นชอบให้พื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 10 จังหวัด 10 อำเภอ 19 ตำบล 1 เทศบาล 110 หมู่บ้าน 25 ชุมชน เป็นท้องที่ที่ให้เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด หลังจากสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเตรียมการรองรับเป็นพื้นที่นำร่องครบทุกขั้นตอนแล้ว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนลงนามในประกาศต่อไป

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน