เปิดสาระสำคัญ 7 ร่างแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดสาระสำคัญ 7 ร่างแก้รัฐธรรมนูญ

เปิดสาระสำคัญ 7 ร่างแก้รัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : เปิดสาระสำคัญ 7 ร่างแก้รัฐธรรมนูญ

วันนี้ (17 พ.ย.) จับตาการประชุมรัฐสภา ซึ่งมีวาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด 7 ร่าง อาจจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือการตั้ง ส.ส.ร. การแก้ไขรายมาตรา และร่างของไอลอว์ ที่รวมทุกอย่างในร่างเดียว ท่ามกลางนกลุ่มราษฎรที่มาจับตาอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (17 พ.ย.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมรัฐสภา อภิปรายญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดย ส.ส.พรรครัฐบาล ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน และที่เสนอโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือ กลุ่มไอลอว์ รวม 7 ญัตติที่รัฐสภาจะต้องพิจารณาลงมติรับหลักการเมื่อแยกเป็นรายประเด็นแล้ว ส่วนแรก คือ การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านมาตรา 256 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ โดยญัตติของ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน และกลุ่มไอลอว์ เสนอให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาเป็นมติเพื่อให้การแก้รัฐธรรมนูญสะดวกขึ้น ขณะที่ญัตติของ ส.ส.พรรคฝ่ายรัฐบาล เสนอให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของสมาชิกรัฐสภาเป็นมติ

และเมื่อรวมกับญัตติของ “ไอลอว์” ทั้ง 3 ญัตตินี้ เสนอให้เพิ่มหมวดจัดตั้ง ส.ส.ร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยญัตติของ ส.ส.พรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายรัฐบาล เห็นตรงกันว่า ควรจัดให้มี ส.ส.ร.จำนวน 200 คน แต่ห้ามแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ ต่างกับของกลุ่มไอลอว์ ที่เปิดกว้างไว้

สำหรับโครงสร้าง ส.ส.ร.ในญัตติของพรรคฝ่ายรัฐบาลเสนอมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน , จากการคัดเลือกโดยรัฐสภา 20 คน , ที่ประชุมอธิการบดีฯ เลือกผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ 20 คน และสมาชิกซึ่งคัดเลือกจากนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา 10 คน โดยขั้นตอนตั้งแต่การเลือก ส.ส.ร.การยกร่างรัฐธรรมนูญ จนไปถึงการออกเสียงประชามติอยู่ราว 1 ปี 4 เดือน

ส่วนญัตติพรรคฝ่ายค้านและกลุ่มไอลอว์ เสนอให้มี ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 1 คน โดยสัดส่วนให้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมดไม่เกิน 1 ปี

นอกจากนี้มีการเสนอให้แก้มาตราที่เกี่ยวกับวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล โดยญัตติพรรคฝ่ายค้าน เสนอยกเลิกมาตรา 270 - 272 คือการยกเลิกอำนาจ ส.ว.ต่อการพิจารณาปฏิรูปประเทศ ยับยั้งกฎหมาย ไปจนถึงตัดอำนาจเลือกนายกฯ ส่วนไอลอว์เสนอให้ยกเลิก ส.ว.ที่ คสช. แต่งตั้ง แล้วให้มี ส.ว.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด

ญัตติของพรรคฝ่ายค้านและไอลอว์ ยังเสนอให้นายกฯ มาจาก ส.ส.เพื่อปิดทางเลือกคนนอก และยกเลิกมาตรามาตรา 279 โดยยกเลิกการรับรองประกาศและคำสั่งของ คสช.เดิม

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่น ๆ โดยญัตติของพรรคฝ่ายค้านเสนอให้แก้ระบบเลือกตั้งเพื่อกลับมาเลือกผ่านบัตร 2 ใบ แบบแยกแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อ ส่วน ไอลอว์ เสนอให้ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึงยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูกไปด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน