"ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

รูปข่าว : "ในหลวง-พระราชินี" ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พ.ย.2563

วันนี้ (25 พ.ย.2563) เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 พ.ย.2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนและประเทศชาตินานัปการ ทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ จนทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมาจวบจนปัจจุบัน

 

เมื่อปี 2524 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์ นักประพันธ์ กวี และแต่งบทละคร

สำหรับวชิราวุธวิทยาลัย เดิมชื่อโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาลมาเป็นโรงเรียนแทน เพื่อให้เป็นสถานศึกษา และมีพระบรมราโชบายให้ทางโรงเรียนฯ ดำเนินการปกครองตามแบบพับบลิคสคูล (PUBLIC SCHOOL) ของอังกฤษทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประทับรถรางพระที่นั่ง ทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียน ตลอดจนศิษย์เก่าและผู้ปกครองที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังวชิราวุธวิทยาลัย ในฐานะพระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรกในรัชกาล เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2560 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนฯ

โอกาสนั้น คณะกรรมการอำนวยการฯ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรและนักเรียน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายตัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยตามราชประเพณี ภายหลังจากนั้นได้พระราชทานทรัพย์สินที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วชิราวุธวิทยาลัยให้โรงเรียนเป็นผู้ดูแลด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการโรงเรียน ทั้งยังพระราชทานพระราชานุเคราะห์ด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ สืบมา

 

กลับขึ้นด้านบน