กคช.ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม

กคช.ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม

กคช.ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม

รูปข่าว : กคช.ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จ.สมุทรสงคราม

การเคหะแห่งชาติ ติดตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ที่การเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ใน จ.สมุทรสงคราม พร้อมเยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.สมุทรสงคราม(แม่กลอง) ที่เน้นชุมชนเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

(18 ธ.ค.2563) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ใน ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม หลังจากมอบบ้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม 8 หลัง ได้แก่ พื้นที่ ต.บางแก้ว 4 หลัง และ ต.ลาดใหญ่ 4 หลัง

โครงการดังกล่าวร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม(พมจ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และมีผู้รับจ้างหรือจิตอาสาในพื้นที่ ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซม หรือจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง

รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุให้อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุขในชุมชนเดิม

 

นายทวีพงษ์เปิดเผยถึงข้อมูลด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยว่า ตลอดระยะเวลา 47 ปี จำนวนกว่า 700,000 หน่วย ประมาณ 700 ชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

เช่นที่ โครงการบ้านเอื้ออาทร จ.สมุทรสงคราม (แม่กลอง) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงครม เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 22 อาคาร จำนวน 988 ห้อง โดยอาคาร 1-17 รวม 763 ห้อง เป็นที่พักอาศัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน และอาคาร 18-22 รวม 225 ห้อง เป็นหอพักสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยเขต จ.สมุทรสงคราม 

 

 

กลับขึ้นด้านบน