นนทบุรีสั่งปิดอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางบัวทอง

นนทบุรีสั่งปิดอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางบัวทอง

นนทบุรีสั่งปิดอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางบัวทอง

รูปข่าว : นนทบุรีสั่งปิดอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางบัวทอง

นนทบุรีสั่งปิดอาคารพาณิชย์ และสถานประกอบการ รอบตลาดบางบัวทองเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4-12 ม.ค. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

วันนี้ (4 ม.ค.2564) จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งที่ 5/2564 ลงวันที่ 3 ม.ค.2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 26) โดยใจความสำคัญว่า ข้อ 1 ปิดสถานที่ซึ่งตั้งโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564 จนถึงวันที่ 12 ม.ค.2564 ดังนี้

(1) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการโดยรอบตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

(2) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่งบนถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตั้งแต่สะพานข้ามคลองพระพิมล ถึงทางแยกถนนเทศบาล 4 ตัดถนนเทศบาล 7

(3) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่งบนถนนเทศบาล 13 ตั้งแต่คลองพระพิมลจนถึงทางแยกถนนเทศบาล 7

(4) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่งบนถนนเทศบาล 3 ตั้งแต่ถนนบางกรวย-ไทรน้อยจนถึงอาคารพาณิชย์หน้าโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

(5) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่งถนนเทศบาล 8 (ซอยธนาคารออมสิน)

(6) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่ง บนถนนเทศบาล 4 ตั้งแต่ปากทางเข้าวัดละหาร ยาวต่อเนื่องจนถึงถนนเทศบาล 7 จนถึงทางแยกถนนเทศบาล 13 (7) อาคารพาณิชย์และสถานประกอบการทั้งสองฝั่งซอยเทียมเจริญ และซอยเอ็มทีคอนโด

 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 6/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27) โดยมีใจความสำคัญว่า ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือ ให้การอุปการะแก่บุคคล

(3) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

(4) เป็นโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปิดจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 และห้ามการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณารูปแบบการทำงานที่ลดจำนวนคนและลดการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นนทบุรีสั่งปิด "ตลาดบางบัวทอง-ตลาดพิชัย" ตรวจผู้ค้าทุกคน

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน