มติ ส.ว.เห็นชอบ "วสันต์ ภัยหลีกลี้" เป็น กสม.ด้านปรัชญา

มติ ส.ว.เห็นชอบ "วสันต์ ภัยหลีกลี้" เป็น กสม.ด้านปรัชญา

มติ ส.ว.เห็นชอบ "วสันต์ ภัยหลีกลี้" เป็น กสม.ด้านปรัชญา

รูปข่าว : มติ ส.ว.เห็นชอบ "วสันต์ ภัยหลีกลี้" เป็น กสม.ด้านปรัชญา

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนใหม่ ด้าน "ปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตไทย" ด้วยคะแนนเสียง 206 จากทั้งหมด 227 เสียง

วันนี้ (26 ม.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560) ดังนี้ ด้านที่ 1 ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน ตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560

น.ส.รัชดา ไชยคุปต์ ให้ความเห็นชอบ 33 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 162 เสียง ไม่ออกเสียง 21 เสียง และมีบัตรเสีย 11 ใบ

ด้านที่ 5 ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ให้ความเห็นชอบ 206 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 7 เสียง ไม่ออกเสียง 3 เสียง และมีบัตรเสีย 11 ใบ

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือไม่น้อยกว่า 125 คะแนน

จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วน น.ส.รัชดา ไชยคุปต์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเลือกเป็น กสม.แล้ว 6 คน ยังขาดอีก 1 คน จึงจะครบตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดให้มี กสม.ทั้งหมด 7 คน โดย 5 คน ที่ได้รับเลือกไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่ 1.น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2.น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 3.นางปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท

4.นายสุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ 5. น.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ นิติกรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

กลับขึ้นด้านบน