พระราชทานสมณศักดิ์ “พระราชปริยัติกวี” เป็น “พระเทพวัชรบัณฑิต”

พระราชทานสมณศักดิ์ “พระราชปริยัติกวี” เป็น “พระเทพวัชรบัณฑิต”

พระราชทานสมณศักดิ์ “พระราชปริยัติกวี” เป็น “พระเทพวัชรบัณฑิต”

รูปข่าว : พระราชทานสมณศักดิ์ “พระราชปริยัติกวี” เป็น “พระเทพวัชรบัณฑิต”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็น พระเทพวัชรบัณฑิต

วันนี้ (27 ม.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2564
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ พระเทพวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญโญ) ผู้ช่วยเข้าอาวาสวัดปากน้ำ อายุ 60 ปี พรรษา 39 เกิดวันที่ 28 ก.ย.2503 ที่ ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ อุปสมบทปี 2525 หลังสอบได้ เปรียญธรรม 7 ประโยค (ปธ.7) มี พระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2528 จบเปรียญธรรม 9 ประโยค
พ.ศ.2531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2534 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.2537 Ph.D. (Pali & Buddhist Studies), BHU, India

สมณศักดิ์
พ.ศ.2528 สมณศักดิ์ทางวิชาการเปรียญธรรม 9 ประโยค ที่ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
พ.ศ.2551 พระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีคัมภีรญาณ
พ.ศ.2559 พระราชทานสัญญาบัตร เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติกวี

ตำแหน่งด้านการศึกษา
พ.ศ.2558 เป็นเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ.2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ.2542 เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.2548 เป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.2559 เป็น ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สังกัดคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [พระเทพวัชรบัณฑิต]

กลับขึ้นด้านบน