กบร.ถกแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ - โอนหน่วยงานไป คทช.

กบร.ถกแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ - โอนหน่วยงานไป คทช.

กบร.ถกแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ - โอนหน่วยงานไป คทช.

รูปข่าว : กบร.ถกแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ - โอนหน่วยงานไป คทช.

"พล.อ.ประวิตร" ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนรวม ขณะเดียวกัน ที่ประชุมรับทราบการโอนกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

วันนี้ (8 ก.พ.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ระหว่างห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล และชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมได้รับทราบ สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดต่างๆ (กบร.จังหวัด) ที่ได้แก้ไขปัญหากรณีราษฎรมีข้อโต้แย้งสิทธิในที่ดินของรัฐ ได้แก่ ที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และที่ป่าไม้ จำนวน 5,011 ราย เนื้อที่ 90,786 ไร่ โดยการพิสูจน์สิทธิตามมาตรการของ กบร. ปรากฏว่าส่วนใหญ่ราษฎรมีการครอบครองที่ดินมาก่อนการเป็นที่ดินของรัฐ

 

 

และที่ประชุมได้รับทราบการโอนกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายเลขานุการของ กบร.) ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สำนักนายกรัฐมนตรี ตามร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ..... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา และที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องการเตรียมการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545

 

 

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งเรื่องให้สำนักงาน คทช.พิจารณาตามข้อเสนอดังนี้ 1) นำมาตรการของ กบร.เรื่องการพิสูจน์สิทธิฯ และเรื่องขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ไปเป็นมาตรการหนึ่งภายใต้มาตรการของ คทช. 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการใหม่ภายใต้ คทช. เพื่อทำหน้าที่แทน กบร.จังหวัด คณะอนุกรรมการ-อ่านภาพถ่ายทางอากาศ และคณะอนุกรรมการที่สำคัญของ กบร.ต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน