โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์" เป็น พ.ต.หญิง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์" เป็น พ.ต.หญิง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์" เป็น พ.ต.หญิง

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์" เป็น พ.ต.หญิง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 7 นาย

วันนี้ (17 มี.ค.2564) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

2. ว่าที่ ร้อยเอกหญิง มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง

3. ว่าที่ ร้อยโท ธนาปกร ทรงอารมย์ เป็น ร้อยโท

4. ว่าที่ ร้อยโท ธนกร โรจนนาค เป็น ร้อยโท

5. ว่าที่ ร้อยโท ขวัญชัย ตัณฑวนันท์ เป็น ร้อยโท

6. ว่าที่ ร้อยโท กัณหา บุตรจันทร์ เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ ร้อยโทหญิง วันวิสาข์ ใจจั๋นติ๊บ เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.2563 ลำดับที่ 3 ถึงลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2563 ลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2563 ประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

กลับขึ้นด้านบน