รัฐบาลสั่งเฝ้าระวังภัยแล้งอีก 1 เดือนข้างหน้า ห่วงใช้น้ำปลูกข้าวนอกแผน

รัฐบาลสั่งเฝ้าระวังภัยแล้งอีก 1 เดือนข้างหน้า ห่วงใช้น้ำปลูกข้าวนอกแผน

รัฐบาลสั่งเฝ้าระวังภัยแล้งอีก 1 เดือนข้างหน้า ห่วงใช้น้ำปลูกข้าวนอกแผน

รูปข่าว : รัฐบาลสั่งเฝ้าระวังภัยแล้งอีก 1 เดือนข้างหน้า ห่วงใช้น้ำปลูกข้าวนอกแผน

"พล.อ.ประวิตร" สั่งเร่งรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เห็นชอบโครงการจัดสรรน้ำเน้นปรับพฤติกรรมการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพน้ำต้นทุนหลังพบการเพาะปลูกข้าวนอกแผนจำนวนมาก พร้อมเดินหน้าฟื้นสภาพคลองแสนแสบตามแผน3ระยะ

วันนี้ (25 มี.ค.2564) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งแรกประจำปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมย้ำว่า จากการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปีที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผน ทำให้ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแต่อย่างใด

 

 

แต่อีกประมาณ 1 เดือนจากนี้ทุกหน่วยงานต้องติดตามเฝ้าระวัง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

ทั้งนี้การเข้าช่วยเหลือจะตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยเน้นพื้นที่เป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค และมาตรการต่างๆ จะดำเนินการในเชิงป้องกันให้สามารถบรรเทาผลกระทบประชาชนในช่วงปลายฤดูแล้ง

ควบคู่กับการขอความร่วมมือประชาชนในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปลูกพืชฤดูแล้งให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพน้ำต้นทุน เพื่อลดการใช้น้ำตั้งแต่ระดับตำบล

 

เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และเพาะปลูกข้าวรอบที่สองเกินแผนไปมาก โดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และมีการเพาะปลูกข้าวนอกแผนในเขตชลประทานจำนวนมาก

 

 

ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการตามแผนระยะเร่งด่วนปี 2564 ระยะกลาง ปี 2565-2570 และระยะยาว ตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป ตามกรอบการดำเนินงานแผนปฎิบัติการรวมทั้งสิ้น 84 โครงการ

 

 

โดยกำหนด 5 เป้าหมายหลักคือการเสริมสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การแก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ การป้องกันปราบปราม การบุกรุกทำลายทรัพยากรในคลองแสนแสบ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบ

 


ที่ประชุมยังได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการรุกตัวน้ำเค็ม น้ำท่วม น้ำแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งครอบคลุม 4 ลุ่มน้ำ ได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำบางปะกงตอนล่าง และลุ่มน้ำแม่กลองตอนล่าง และทบทวนแนวทางการแก้ไขในปัจจุบัน มาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาว

กลับขึ้นด้านบน