รับฟังความคิดเห็นวางผังเมืองภาคเหนือ

รับฟังความคิดเห็นวางผังเมืองภาคเหนือ

รับฟังความคิดเห็นวางผังเมืองภาคเหนือ

รูปข่าว : รับฟังความคิดเห็นวางผังเมืองภาคเหนือ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาสการพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผนและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 29 มี.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.เชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 กลุ่มภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)

เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาสการพัฒนาอย่างมีระเบียบแบบแผนและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า การวางผังนโยบายระดับภาค เป็นการวางผังนโยบายการใช้พื้นที่โดยรวมของภาคในอนาคต ชี้นำการพัฒนาพื้นที่ให้กับกลุ่มจังหวัด เมือง และชุมชน

ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน และระบบชุมชน การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

ถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศสู่การพัฒนาพื้นที่ภาคอย่างเป็นระบบ ซึ่งการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ (กลุ่มภาคเหนือตอนบน) จะเป็นการกำหนดนโยบาย แผนผัง มาตรการ และวิธีการดำเนินการ

โดยประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน

 

เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการวางผังนโยบายระดับภาค มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์การพัฒนาภาคเหนือที่ผ่านมา ท่ามกลางพลวัตของกระแสโลก(Mega Trends) ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในภาคเหนือ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม, โครงสร้างประชากร, โครงสร้างเศรษฐกิจ.ทิศทางการเมืองขั้วอำนาจการเมือง ระหว่างจีน กับ อเมริกา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงงเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

ส่วนการพัฒนาภาคเหนือที่ส่งผลต่อการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนา ภายใต้บริบทต่างๆ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, เส้นทางเชื่อมโยงการค้าใหม่ของจีนในศตวรรษที่ 21 ,ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ ฯลฯ

ภาพ : บริบทการพัฒนาภาคเหนือภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

 

ภาพ : บริบทการพัฒนาภาคเหนือภายใต้กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนและโครงการในการพัฒนาประเทศและภาค เช่น แผน

 

ภาพ : ความเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของภาคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ภาพ : สถานการณ์ภายนอกที่มีผลกระทบต่อประเทศและภาคเหนือ

 

สำหรับเวทีประชุมเชิงปฎิบัติการวางผังนโยบายระดับภาค ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนทั่วภาคเหนือตอนบน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและภาค ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้ระบบการผังเมืองของประเทศ ต้องมีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตั้งแต่ ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด โดยให้หน่วยงานของรัฐใช้ดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินในทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กลับขึ้นด้านบน