บุรีรัมย์แจ้งยกเลิกจัดสงกรานต์ หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 คน

บุรีรัมย์แจ้งยกเลิกจัดสงกรานต์ หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 คน

บุรีรัมย์แจ้งยกเลิกจัดสงกรานต์ หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 คน

รูปข่าว : บุรีรัมย์แจ้งยกเลิกจัดสงกรานต์ หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 คน

คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมสงกรานต์ บุรีรัมย์ เนื่องจากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใน จ.บุรีรัมย์ 2 คน

วันนี้ ( 7 เม.ย.2564) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ ออกคำสั่ง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมสงกรานต์ บุรีรัมย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงาน ภาคเอกชนได้จัดงาน Buriram Songkran Festival 2012 "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" ในระหว่างวันที่ 6 - 15 เม.ย.2564 แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย จ.บุรีรัมย์ มี รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 คน รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 28 ปี อาชีพนักเต้น มีประวัติเสี่ยงคือทำงานในสถานบันเทิง และรายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิง มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่สถานบันเทิงในกรุงเทพ โดยเฉพาะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้ จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 7 (1) ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 จึงออกคำสั่ง งดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2012 สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" ที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมี ความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นข้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 รรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 7 เม.ย.ษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564

 

 

กลับขึ้นด้านบน