จ.อยุธยาฯ ขยายเวลาปิดตลาดกุ้งอีก 7 วัน

จ.อยุธยาฯ ขยายเวลาปิดตลาดกุ้งอีก 7 วัน

จ.อยุธยาฯ ขยายเวลาปิดตลาดกุ้งอีก 7 วัน

รูปข่าว : จ.อยุธยาฯ ขยายเวลาปิดตลาดกุ้งอีก 7 วัน

จ.พระนครศรีอยุธยา ขยายเวลาปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร ออกไปอีก 7 วัน จนถึงวันที่ 11 พ.ค.2564 หลังประเมินพบหลายร้านไม่ผ่านเกณฑ์

วันนี้ (4 พ.ค.2564) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานกรรมการโรคคิดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงนามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 1153/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 35 ขยายเวลาปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร ออกไปอีก 7 วัน จนถึงวันที่ 11 พ.ค.2564

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งที่ 996/2564 ลงวันที่ 60 เมษายน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 33) ให้ปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ไว้เป็นการชั่วคราว 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564

และต่อมาได้มีคำสั่งที่ 1076/6564 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 33) ขยายระยะเวลา ปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตรข้างต้น เป็นการชั่วคราว ออกไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

โดยยังคงให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในคำสั่งที่ 96/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 23) ต่อไปนั้น เนื่องจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และร้านค้า/ร้านอาหารในตลาดกลางเพื่อการเกษตร ซึ่งผลการประเมินมาตรฐานตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับร้านอาหาร (Thai Stop Covid Plus) ปรากฎว่ามีร้านค้า/ร้านอาหารหลายร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวมถึงยังไม่สามารถดำเนินการปรับปรุง สถานที่ให้ถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

จึงรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาสั่งขยายระยะเวลาปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร เป็นการชั่วคราวออกไป 

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7 (1)

ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อ 9 วรรคสอง ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ข้อ 5 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติคต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1.ขยายระยะเวลาปิดตลาดกลางเพื่อการเกษตร ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นการชั่วคราวออกไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยยังคงให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในคำสั่งที่ 792/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 31)

ข้อ 2.ในระหว่างที่มีการปิดดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวตามข้อ 1.ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีคำสั่งเพิ่มเติม

ให้สถานประกอบการ หรือร้านค้า/ร้านอาหาร ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน Thai Stop Covid Plus ต้องดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินข้างต้น

เมื่อครบระยะเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวดังกล่าวแล้ว หากสถานประกอบการ หรือร้านค้า/ร้านอาหารแห่งใด ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาสั่งปิดเฉพาะสถานประกอบการหรือร้านค้า/ร้านอาหารแห่งนั้นเป็นการชั่วคราวต่อไป

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 3 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน