นายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง 3 ฉบับ เร่งแก้ไขสถานการณ์ COVID-19

นายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง 3 ฉบับ เร่งแก้ไขสถานการณ์ COVID-19

นายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง 3 ฉบับ เร่งแก้ไขสถานการณ์ COVID-19

รูปข่าว : นายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง 3 ฉบับ เร่งแก้ไขสถานการณ์ COVID-19

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งนายกฯ 3 ฉบับ ตั้งศูนย์บูรณาการโควิด-19 กรุงเทพฯ-ปริมณฑล คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ คณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (6 พ.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19

โดยฉบับแรก เป็น คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกอบด้วยกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ รวม 36 คน มี นายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์

โดยกำหนดแนวทางการบูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้คลี่คลายโดยเร็ว ตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด

ฉบับที่ 2 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ประกอบด้วยกรรมการและที่ปรึกษา รวม 22 คน มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ

มีหน้าที่บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและพนักงานเจ้ำหน้าที่ในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง มาตรการและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่ ที่รัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด

ส่วนฉบับที่ 3 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19


มีกรรมการ 14 คน มี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ความเกห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสาธารณสุข และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิม อันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

กลับขึ้นด้านบน