ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดัน “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ

ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดัน “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ

ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดัน “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ

รูปข่าว : ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดัน “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ

ศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด จุดประกายปฏิรูปการพัฒนาครูทั้งระบบ ชี้เป็นทางออกแก้ปัญหาการศึกษาในอาเซียนอย่างยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการไทยและอาเซียน พร้อมดันโมเดล Teacher Development

ครอบคลุมหลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพครู การปรับวิทยฐานะ และการสนับสนุนด้านวิชาการให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องที่ไปในทิศทางเดียวกัน ยกความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science เป็นแบบอย่างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษา

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสมาชิกซีมีโอ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการไทย

เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม SEAMEO Congress 2021 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 9,500 คน จาก 11 ประเทศสมาชิก

หนึ่งในประเด็นสำคัญคือการ “ปฏิรูปการพัฒนาครู” เพื่อยกระดับการศึกษาอาเซียน นำสู่การเสวนาต่อเนื่องในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ Chevron – SEAMEO Policy Advocacy for Strengthening Regional STEM Education Project เพื่อสังเคราะห์แนวทางขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษา สร้างโมเดล Teacher Development ที่ขับเคลื่อนทิศทางเดียวกันทั้งระบบ คือ หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพครู แนวทางการปรับวิทยฐานะ และการสนับสนุนด้านวิชาการ

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกัน ทั้งด้านองค์ความรู้และกำลังคน เพื่อก้าวข้ามวิกฤตด้านการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

 

เนื่องจากการพัฒนาการศึกษา ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาครู และสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ครูและผู้นำโรงเรียนอย่างเหมาะสม

ดังนั้นต้องมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะหลักฐานงานวิจัย เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบาย ได้ใช้ประโยชน์ผลักดันในเชิงนโยบาย อีกทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในโรงเรียน

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า แนวทางปฏิบัติสำคัญ ที่ส่งต่อเข้าไปหารือกับผู้กำหนดนโยบาย 11 ประเทศในที่ประชุม SEAMEO Congress 2021 ประกอบด้วย การพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับ Gen ALPHA

 

การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ และความเสมอภาคทางการศึกษา การเตรียมแรงงานในอนาคตที่มีทักษะสูงและเป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอ รวมถึงการเตรียมครูและผู้เรียนสำหรับอนาคตยุคดิจิตัล และปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาครูในประเทศไทย ไม่ได้อยู่ที่งบประมาณ แต่อยู่ที่วิธีการคิดและกรอบกระบวนการของการพัฒนา หรือ หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลไม่ได้ตั้งต้นที่ความต้องการของครูผู้สอน

โดยเชื่อว่าครูในปัจจุบันทุกคน อยากพัฒนาทักษะด้านสื่อดิจิทัล ถ้ามีการกำหนดกรอบการเรียนรู้ ให้เวลาและสร้างสื่อที่ครูสามารถเข้าถึง คาดว่าครูส่วนหนึ่งจะพัฒนาในเรื่องนี้ได้และใช้ดิจิตอลแพลทฟอร์มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้าน ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยและอาเซียน โดยเฉพาะลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา เผชิญปัญหาด้านการศึกษาที่คล้ายกันคือ เด็กนักเรียนมีปัญหาด้านทักษะการอ่านและวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนชั้นสูงขึ้นไป

ประกอบกับการมีหลักสูตรวิชาที่หนาแน่นมากกว่าประเทศอื่นๆ ผสมกับสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 

ดังนั้นปัญหาจึงอยู่ที่ ทำอย่างไรที่ครูผู้สอนจะสามารถปรับกระบวนการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะนำมาตรฐานทางยุโรปมาปรับใช้เพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

กระบวนการที่ศูนย์ฯ เร่งนำเสนอคือโมเดล Teacher Development ที่มีความสำเร็จจากโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งครอบคลุม

1.ร่วมมือกับสถาบันผลิตครูและเครือข่ายครู เตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะเข้าสู่วิชาชีพครู และพัฒนาครูประจำการในลักษณะหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ non-degree

 

2.สนับสนุนให้ครูร่วมกันปรับวิธีจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่สอดคล้องแนวทางประเมินวิทยฐานะ”

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนเวทีปฏิบัติการนี้ และเป็นภาคเอกชนที่ริเริ่มโครงการด้านการพัฒนาสะเต็มศึกษามา กว่า 6 ปี กล่าวว่า

 

ปัจจุบันโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เข้าสู่ระยะที่สอง และประสบความสำเร็จ ในการทำโมเดลเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษา ที่ครอบคลุมต้นน้ำถึงปลายน้ำ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงการศึกษาให้กับกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล

ล่าสุดได้ขยายความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปีให้แก่ครูประจำการ

 

นายอาทิตย์กล่าวด้วยว่า หลักสูตรการอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ รัฐ และเครือข่าย Master Teacher โดยเชฟรอนฯ ให้การสนับสนุนทุนจำนวนร้อยละ 70 ให้แก่ครูที่เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

ตลอดจนเตรียมนำ Best Practice ในโครงการฯ ไปถ่ายทอดยังประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่เชฟรอนฯ ดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจริงจัง

กลับขึ้นด้านบน