โปรดเกล้าฯ กสม.ชุดใหม่ "พรประไพ กาญจนรินทร์" เป็นประธาน

โปรดเกล้าฯ กสม.ชุดใหม่ "พรประไพ กาญจนรินทร์" เป็นประธาน

โปรดเกล้าฯ กสม.ชุดใหม่ "พรประไพ กาญจนรินทร์" เป็นประธาน

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ กสม.ชุดใหม่ "พรประไพ กาญจนรินทร์" เป็นประธาน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งแต่งตั้ง "พรประไพ กาญจนรินทร์" เป็นประธานกสม.ชุดใหม่ พร้อมกรรมการอีก 5 คน

วันนี้ (28 พ.ค.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดใหม่ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานกรรมการกสม.และกรรมการ ตามประกาศลงวันที่ 20 พ.ย.2560 มีผลใช้บังคับ เป็นเหตุให้ประธานกรรมการ กสม.และกรรมการ ตามประกาศดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ กสม.และกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่นั้น

บัดนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่วุฒิสภา และวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กสม. จำนวน 6 คน และผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวได้ประชุม เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน กสม.แห่งชาติแล้ว 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 246 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบมาตรา 8 และมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกสม.ดังนี้ 

  • น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • นางปรีดา คงแป้น เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • นายสุชาติ เศรษฐมาลินี เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • น.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต
  • นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25  พ.ค.2564 

สำหรับ น.ส.พรประไพ ประธานกสม. คนใหม่ เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน