เพิ่ม "ฟ้าทะลายโจร" ในบัญชียาหลักด้านสมุนไพร ใช้กับผู้ป่วยโควิดที่มีความรุนแรงน้อย

เพิ่ม "ฟ้าทะลายโจร" ในบัญชียาหลักด้านสมุนไพร ใช้กับผู้ป่วยโควิดที่มีความรุนแรงน้อย

เพิ่ม "ฟ้าทะลายโจร" ในบัญชียาหลักด้านสมุนไพร ใช้กับผู้ป่วยโควิดที่มีความรุนแรงน้อย

รูปข่าว : เพิ่ม "ฟ้าทะลายโจร" ในบัญชียาหลักด้านสมุนไพร ใช้กับผู้ป่วยโควิดที่มีความรุนแรงน้อย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเพิ่ม "ฟ้าทะลายโจร" ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ใช้กับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

วันนี้ (6 มิ.ย.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดยมี สาระสำคัญคือ เพิ่ม "ฟ้าทะลายโจร" ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เพื่อใช้กับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง โดยมีเนื้อหาดังนี้

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 (4) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2551 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในวรรคสอง สาม สี่ และห้า ตามรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"บัญชี 1 หมายความถึง รายการยาที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีหลักฐาน ที่สนับสนุนการใช้ตามสรรพคุณ (health beneits) หรือข้อบ่งใช้ (cinical indication) มีประสบการณ์ การใช้ในประเทศไทยอย่างเพียงพอ สามารถใช้ในสถานพยาบาล โดยแบ่งเป็น

1.1 ไม่มีเงื่อนไขการใช้

1.2 มีเงื่อนไขการใช้ เช่น คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ระดับสถานพยาบาล

บัญชี 2 หมายความถึง รายการยาที่ต้องใช้โดยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการของสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยใช้องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย

บัญชี 3 หมายความถึง รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของหน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบ

1. มีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งโครงการและงบประมาณ

2. นำเสนอโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย

2.1 บทสรุปผู้บริหาร

2.2 หลักการและเหตุผลของโครงการ รวมทั้งที่มาของการพัฒนาสูตรตำรับ

2.3 มีวัตถุประสงค์

2.4 วิธีการดำเนินโครงการ

2.5 กำหนดระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการชัดเจน

2.6 ต้องมีการระบุ สรรพคุณเฉพาะ (specific health benefits) หรือ ข้อบ่งใช้ (clinical indication) และกำหนดวิธีใช้ยา ให้ชัดเจน

2.7 แนวทางการติดตามประเมินผลการใช้ยาทั้งด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย โดยมีการรายงานความปลอดภัยไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC)ในทุกรายที่พบ

2.8 มีแนวทางการติดตามความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย

2.9 มีหนังสือแสดงความจำนงในการรับผิดชอบและสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ

3. ให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพรทุก 1 ปี และเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยรายการยาจากสมุนไพรประกอบด้วย ชื่อยา รูปแบบยา และบัญชีย่อย นอกจากนั้นอาจระบุเงื่อนไข และ/หรือหมายเหตุ และ/หรือความแรง ไว้ด้วย"

ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมรายการยาจากสมุนไพรในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน