"นพ.สุกิจ" แถลงมติไม่รับญัตติฝ่ายค้าน แก้รัฐธรรมนูญ ม.256

"นพ.สุกิจ" แถลงมติไม่รับญัตติฝ่ายค้าน แก้รัฐธรรมนูญ ม.256

"นพ.สุกิจ" แถลงมติไม่รับญัตติฝ่ายค้าน แก้รัฐธรรมนูญ ม.256

รูปข่าว : "นพ.สุกิจ" แถลงมติไม่รับญัตติฝ่ายค้าน แก้รัฐธรรมนูญ ม.256

“นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ” เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่รับญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.256 เหตุขัดรัฐธรรมนูญ ชี้เป็นการจัดทำใหม่ไม่ใช่การแก้ไข

วันนี้ (18 มิ.ย.2564) ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงมติที่ประชุมว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้าน ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 และเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตราตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้

เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับดังกล่าว ไม่ใช่การแก้ไขเพิ่มเติมรายมาตรา ประธานจึงไม่สามารถบรรจุร่างดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้ อย่างไรก็ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ จะยังไม่ถูกตีตกไป 

กลับขึ้นด้านบน