มท.สั่งผู้ว่าฯเร่งคุมโควิด สกัดลอบเข้าเมือง

มท.สั่งผู้ว่าฯเร่งคุมโควิด สกัดลอบเข้าเมือง

มท.สั่งผู้ว่าฯเร่งคุมโควิด สกัดลอบเข้าเมือง

รูปข่าว : มท.สั่งผู้ว่าฯเร่งคุมโควิด สกัดลอบเข้าเมือง

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และกทม.คุม COVID-19 ชง 3 มาตรการเข้มร้านอาหาร โรงงานและปัญหาลักลอบเข้าเมือง

วันนี้ (23 มิ.ย.2564) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

ระบุว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้ควบคู่กับการใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค

จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1.มาตรการด้านร้านอาหาร ให้วางมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรการคัดกรอง จัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน

งดการรวมกลุ่มหรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ รวมทั้งห้ามการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านตามข้อกำหนดหรือที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด

2.มาตรการด้านโรงงาน สถานประกอบการ และแรงงาน จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในโรงงาน สถานประกอบการ หรือแคมป์คนงาน กรณีที่กำหนดควบคุมโรคโดยหลักการ bubble and seal ในพื้นที่ใด ให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แล้ววางมาตรการเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบออกนอกพื้นที่ควบคุมอย่างเด็ดขาด

คุมเข้มลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

3.ดำเนินมาตรการด้านชายแดนและการลักลอบเข้าเมืองตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน แบ่งเป็นการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน ให้เข้มงวดควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ โดยตั้งเครื่องกีดขวาง จัดให้มีการลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ชายแดน หากพบการลักลอบเข้าประเทศให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น สำหรับการปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน

ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรคบุคคล และรถขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านบนเส้นทางที่มีโอกาสจะมีการเดินทางลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

ด้วยการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คัดกรองรถขนส่งสินค้า รวมทั้งให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์  ประจำช่องทางผ่านแดนอย่างเข้มข้นตลอด 24 ชั่วโมง และการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่

รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ สำรวจ ตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่เคยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบว่าเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกรณีพบการละเมิดให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

นอกจากนี้ หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือมีข้อมูลเบาะแสขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชนผู้พบเห็นการกระทำผิดกฎหมายให้แจ้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน