สภาฯ เห็นชอบร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน ไม่ขัดระบอบการปกครอง

สภาฯ เห็นชอบร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน ไม่ขัดระบอบการปกครอง

สภาฯ เห็นชอบร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน ไม่ขัดระบอบการปกครอง

รูปข่าว : สภาฯ เห็นชอบร่างแก้ รธน.ฉบับประชาชน ไม่ขัดระบอบการปกครอง

สภาฯ วินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนแล้ว ชี้ไม่ขัดต่อระบอบการปกครองและรูปแบบของรัฐ พร้อมแจ้งผู้ริเริ่มแก้ไขธรรมนูญ เร่งรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ครบ 50,000 รายชื่อ

วันนี้ (23 มิ.ย.2564) นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุถึงการวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับภาคประชาชนว่า จากกรณีที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ พร้อมคณะจำนวน 20 คน ได้แสดงความประสงค์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ตามมาตรา 256 ที่บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิ์เข้าชื่อ เสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ สภาฯ ได้มีการตรวจสอบจำนวนและเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้ริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำนวน 20 คน ครบตามกฎหมาย และประธานได้วินิจฉัยหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว เห็นว่าไม่มีหลักการเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จึงถือว่าเป็นไปตามหลักการเสนอร่างแก้ไขธรรมนูญ

หลังจากนี้สภาฯ จะแจ้งไปถึงผู้เชิญชวนให้ไปดำเนินการชักชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ร่วมลงลายมือชื่อ เพื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนต่อไป ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อร่วมแก้ไข ไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อ ซึ่งหลังจากผู้เชิญชวนได้รายชื่อครบตามจำนวนแล้ว ก็จะนำร่างฉบับดังกล่าวพร้อมรายชื่อและบัญชีของผู้แทน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

หลังจากนั้นสภาฯ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นตามที่กฎหมายกำหนด และจะนำไปสู่ขั้นตอนการบรรจุระเบียบวาระร่างฯ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เสนอโดยภาคประชาชนให้สภาฯ พิจารณาต่อไป

กลับขึ้นด้านบน