ศาลล้มละลายกลางสั่งยกเลิกขอฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์ฯ คลองจั่น"

ศาลล้มละลายกลางสั่งยกเลิกขอฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์ฯ คลองจั่น"

ศาลล้มละลายกลางสั่งยกเลิกขอฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์ฯ คลองจั่น"

รูปข่าว : ศาลล้มละลายกลางสั่งยกเลิกขอฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์ฯ คลองจั่น"

ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งยกเลิกการขอฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และยังไม่เห็นควรให้ล้มละลาย โดยเห็นว่าลูกหนี้มีโอกาสแก้ไขวิกฤตทางการเงิน

วันนี้ (25 มิ.ย.2564) ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งในคดีฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ลูกหนี้คดีหมายเลขแดง ฟ.10/2558 สืบเนื่องจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และตั้งลูกหนี้เป็นผู้ทำแผน ต่อมาศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ในชั้นนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รายงานต่อศาลว่า ระยะเวลาตามแผนฟื้นฟูกิจการได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 แต่การฟื้นฟูกิจการยังไม่เป็นผลสำเร็จตามแผน

ศาลพิจารณาคดี โดยพิเคราะห์ถึงรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คำชี้แจงของผู้บริหารแผน และพยานหลักฐานในสำนวนแล้ว เห็นว่าผู้บริหารแผนไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนคืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้เป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน หรือได้ชำระหนี้เงินต้นจัดสรรให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายได้เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของภาระเงินต้นจัดสรรทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้เมื่อระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลงแล้ว แต่การฟื้นฟูกิจการยังไม่เป็นผลสำเร็จตามแผน

ศาลมีดุลยพินิจที่จะมีคำสั่งได้เพียง 2 ประการ คือ หากศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ก็จะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด หรือมิฉะนั้นก็จะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ส่วนประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ลูกหนี้สมควรล้มละลายหรือไม่ ศาลฯ เห็นว่า แม้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้จำนวนมาก แต่หลังจากดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ยังมีเจ้าหนี้ที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจ พร้อมที่จะสนับสนุนลูกหนี้ทางการเงิน ลูกหนี้ยังมีโอกาสแก้ไขวิกฤตทางการเงินที่เป็นอยู่ได้ ประกอบกับลูกหนี้ยังมีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอก และมีทรัพย์สินอื่นที่อาจนำไปใช้ประคองกิจการร่วมกับการสนับสนุนทางการเงินของเจ้าหนี้และบุคคลภายนอกได้ตามที่อ้าง ตามพฤติการณ์แห่งคดีจึงยังไม่สมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย

ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตามมาตรา 90/70 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน