ชลบุรีสั่งงดใช้ "หาดบางแสน-จุดชมวิวเขาสามมุข" 2 ทุ่ม-ตี 4

ชลบุรีสั่งงดใช้ "หาดบางแสน-จุดชมวิวเขาสามมุข" 2 ทุ่ม-ตี 4

ชลบุรีสั่งงดใช้ "หาดบางแสน-จุดชมวิวเขาสามมุข" 2 ทุ่ม-ตี 4

รูปข่าว : ชลบุรีสั่งงดใช้ "หาดบางแสน-จุดชมวิวเขาสามมุข" 2 ทุ่ม-ตี 4

จ.ชลบุรี ออกประกาศงดใช้ ชายหาดบางแสน หาดวอนนภา แหลมแท่น จุดชมวิวเขาสามมุข ตั้งแต่ 2 ทุ่ม - ตี 4 ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. ปิด “ตลาดพงษ์ศักดิ์” เมืองชลบุรี วันที่ 27 มิ.ย. - 10 ก.ค.

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงนามประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 41/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องแล้ว นั้น

ปัจจุบันได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงนที่เกี่ยวข้อง ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ภายในสถานประกอบการในพื้นที่ จ.ชลบุรี และมีการประกอบกิจการหรือกิจกรรมในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22มาตรา 39 และมาตรา แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24 ) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1.ให้ปิดสถานประกอบกิจการ "ตลาดพงษ์ศักดิ์" ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 594/14 ซอยอนุสรณ์ ถนนราษฎร์ประสงค์ ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 มิ.ย.2564 - วันที่ 10 ก.ค.2564 และให้สถานประกอบกิจการรวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในสถานประกอบกิจการพื้นที่ดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

2.ให้งดการใช้พื้นที่ชายหาด ชายทะเล ของหาดบางแสน หาดวอนนภา แหลมแท่น ลานเอนกประสงค์ แหลมแท่น และบริเวณจุดชมวิวเขาสามมุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น.ถึงเวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ ให้นายอำเภอท้องที่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการตามคำสั่งนี้ และมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

กลับขึ้นด้านบน