ครม.อนุมัติงบฯกว่า 680 ล้านบาท แก้โรคลัมปีสกินใน "โค กระบือ"

ครม.อนุมัติงบฯกว่า 680 ล้านบาท แก้โรคลัมปีสกินใน "โค กระบือ"

ครม.อนุมัติงบฯกว่า 680 ล้านบาท แก้โรคลัมปีสกินใน "โค กระบือ"

รูปข่าว : ครม.อนุมัติงบฯกว่า 680 ล้านบาท แก้โรคลัมปีสกินใน "โค กระบือ"

ครม.อนุมัติงบประมาณกว่า 680 ล้านบาท ให้กระทรวงเกษตรฯจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปีสกิน 5 ล้านโดส และอื่น ๆ แก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ในวงเงินงบประมาณจํานวน 684,218,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ดังนี้

1.ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ จำนวน 14,510,000 บาท

2.ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปีสกิน จำนวน 5,000,000 โดส เป็นเงิน 230,138,000 บาท

3.ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์มและพาหนะในการเคลื่อนย้ายสัตว์ จำนวน 24,000,000 บาท

4.ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการรักษาโค กระบือ จำนวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 361,000,000 บาท และเพื่อการฟื้นฟู บำรุงสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จำนวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 39,800,000 บาท

5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ สำหรับการเก็บตัวอย่าง ฉีดวัคซีนและรักษาเป็นงิน 14,770,000 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง คณะรัฐมนตรี เพื่อของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อควบคุมโรคลัมปีสกินในโค กระบือ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน