"ธีรภัทร" ให้ บุคลากร สปน.ทำงานที่บ้าน 99% ป้องกัน COVID-19

"ธีรภัทร" ให้ บุคลากร สปน.ทำงานที่บ้าน 99% ป้องกัน COVID-19

"ธีรภัทร" ให้ บุคลากร สปน.ทำงานที่บ้าน 99% ป้องกัน COVID-19

รูปข่าว : "ธีรภัทร" ให้ บุคลากร สปน.ทำงานที่บ้าน 99% ป้องกัน COVID-19

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี Work From Home ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ยกเว้น งานบริการประชาชนให้ปฏิบัติงานที่สำนักงาน เท่าที่จำเป็น ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 ก.ค.นี้

วันนี้ (12 ก.ค.2564) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด - 19)(ฉบับที่ 4) ระบุว่าตามประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2564 กับ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2564 และ ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2564 ได้กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 อย่างต่อเนื่อง ถึงวันที่ 31 ก.ค.2564 นั้น

โดยที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)(ศบค.)ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 ก.ค.2564 ได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่เข้มงวดมากขึ้นในการจำกัดการเคลื่อนย้าย การรวมกลุ่มทำกิจกรรม หรือการปิดสถานที่เพิ่มเติม เนื่องจากการแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากขึ้น จากการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคที่แพร่ระบาดได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยกำหนดมาตรการการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใช้การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งให้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ และการบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.2564

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2563 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1022/ว 6 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2564 จึงขอให้บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ยกเว้น งานบริการประชาชนให้ปฏิบัติงานที่สำนักงาน เท่าที่จำเป็น ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 ก.ค.2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ตรวจสอบและกำชับให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานภายในที่พัก และปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. มาตรการด้านสาธารณสุข รวมทั้งแนวทาง

การปฏิบัติงานภายในที่พัก ((Work From Home) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โควิด - 19) ตามประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กลับขึ้นด้านบน