สมเด็จพระสังฆราชประทานพระอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพโควิด

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพโควิด

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพโควิด

รูปข่าว : สมเด็จพระสังฆราชประทานพระอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพโควิด

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระอนุเคราะห์การฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ที่ขาดแคลน พร้อมให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอดส่องสำรวจตรวจตราวัดอย่างใกล้ชิดว่ามีข้อขัดข้องในการสงเคราะห์ประชาชนเกี่ยวกับการศพผู้เสียชีวิตหรือไม่

วันนี้ (15 ก.ค.2564) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ 3 / 2564 เรื่อง ประทานพระอนุเคราะห์แก่การฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขาดแคลน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

อนุสนธิ มติมหาเถรสมาคม ที่ 250/2564 ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2564 ข้อ 4 ระบุว่า “กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่มีค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ ให้วัดช่วยดำเนินการ แล้วให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในต่างจังหวัดให้แจ้งความประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด” ความแจ้งแล้วนั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระปรารภให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สอดส่องสำรวจตรวจตราวัดในปกครองอย่างใกล้ชิด

ว่ามีข้อขัดข้องหรือความยากลำบาก ในการสงเคราะห์ประชาชน เกี่ยวกับการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่เพียงใด พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่วัด และประชาชนที่ประสบความยากลำบากในเบื้องต้นอย่างตามกำลังความสามารถ

ทั้งนี้ ในกรณีเจ้าภาพศพเป็นผู้ขาดแคลน ให้วัดดำเนินการสงเคราะห์หีบศพ และเชื้อเพลิงปลงศพทุกราย แล้วให้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาท ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 250/2564 โดยเร็ว เพื่อโปรดประทานพระอนุเคราะห์ต่อไป

อนึ่ง โปรดให้เชิญรับสั่งทรงอนุโมทนาและประทานกำลังใจแก่วัดและชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อการสาธารณสงเคราะห์อย่างเต็มสติกำลัง ตามบทบาทหน้าที่ที่วัดและชุมชนพึงมีต่อกัน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย

อีกทั้งประทานพรให้ทุกรูปและทุกคนจงประสบสวัสดิภาพ ถึงพร้อมด้วยสรรพกำลังในอันที่จะประกอบกรณียกิจเกื้อกูลประโยชน์มหาชนอย่างมิลดละ แม้ในสถานการณ์อันยากลำบากนี้

 

กลับขึ้นด้านบน