มติเอกฉันท์! สภาฯ ผ่านฉลุยร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม

มติเอกฉันท์! สภาฯ ผ่านฉลุยร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม

มติเอกฉันท์! สภาฯ ผ่านฉลุยร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม

รูปข่าว : มติเอกฉันท์! สภาฯ ผ่านฉลุยร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม

สภาฯ ผ่านฉลุยคะแนนเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ส่งต่อวุฒิสภาเห็นชอบ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศบังคับใช้

วันนี้ (8 ก.ย.2564) เมื่อเวลา 14.31 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติ 281 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม โดยกระบวนการหลังจากนนี้ส่งให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศบังคับใช้


สาระสำคัญหลังรัฐปลดล็อกพืชกระท่อมจึงให้ตรากฎหมายขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแลการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อม รวมถึงการนำเข้าส่งออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน ยังมีการกำหนดมาตรการการขาย การโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี

ทั้งนี้ เนื้อหามี 49 มาตรา ใน 8 หมวด ให้ รมว.ยุติธรรม และ รมว.สาธารณสุข มีอำนาจออกประกาศตามกฎหมายของกระทรวง และกำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ส.ส่งเสริมพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจและการใช้วิถีชุมชน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสายพันธุ์ ให้ความรู้จัดทำคู่มือทางวิชาการเผยแพร่ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

สำหรับข้อกำหนด ผู้ใดจะนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน ใบอนุญาตนำเข้าส่งออกใบกระท่อมมีอายุ 5 ปี ในแต่ละครั้ง โดยกฎหมายไม่บังคับใช้กับกรณีการนำติดตัวระหว่างการเข้าออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้บริโภคส่วนตัวในปริมาณที่จำเป็น ในการบำบัด หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้เดินทาง

และผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นคนสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีถิ่นที่อยู่ในไทย โดยไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นคนวิกลจริต หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาต ผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดตามกฎหมายนี้ และกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต


กรณีไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบแจ้ง หรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้อุทธรณ์เป็นกนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมภายใน 30 วัน และรัฐมนตรีต้องวินิจฉัยภายใน 30 วัน นับแต่รับเรื่อง และคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด เช่นเดียวกันกับกรณีการถูกสั่งพักใบอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์ได้

ห้ามขายใบ-น้ำต้มกระท่อม หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นส่วนประกอบให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี -สตรีมีครรภ์-สตรีให้นมบุตร ห้ามขายในสถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตรและสวนสนุก หรือขายโดยเครื่องขาย

นอกจากนี้ ยังห้ามโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดใบกระท่อมหรือน้ำต้ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจสาธารณะชนให้บริโภค ห้ามบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษตามกฏหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ เว้นแต่เป็นการรักษาโรค การวิจัยที่ดำเนินโดยหน่วยงานรัฐ

บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายนี้ มีโทษปรับตั้งแต่ 30,000 - 200,000 บาท และจำคุกตั้งแต่ 1-2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากกระทำความผิดต่อบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรต้องโทษเป็น 2 เท่าของอัตราโทษ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตลาดออนไลน์ขาย "ใบกระท่อม" หลังปลดล็อกสูงสุด กก.ละเกือบพัน

"ใบกระท่อม" สุดฮิต วางขายริมถนนกลางกรุง

 

กลับขึ้นด้านบน