โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 563 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 563 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 563 ราย

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 563 ราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 563 ราย

วันที่ 14 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล โดยมีรายละเอียดความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2564 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วย ความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 563 ราย

พลโท ธนภัทร ณิยกูล เป็น พลเอก
พลโท นุชิต ศรีบุญส่ง เป็น พลเอก
พลโท จิรวิทย์ เดชจรัสศรี เป็น พลเอก
พลโท อดินันท์ ไชยฤกษ์ เป็น พลเอก
พลโท ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา เป็น พลเอก
พลโท นพพงศ์ ไพนุพงศ์ เป็น พลเอก
พลโท รักษ์พล จันทร์เหลือง เป็น พลเอก
พลโท เอกชัย หาญพูนวิทยา เป็น พลเอก
พลโท ภราดร จินดาลัทธ เป็น พลเอก
พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เป็น พลเอก

พลเรือโท ชัยโรจน์ เพ็ชร์รัตน์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท ไกรศรี เกษร เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท สมัย ใจอินทร์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท วุฒิชัย สายเสถียร เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท กฤษดา ประพฤติธรรม เป็น พลเรือเอก

พลอากาศโท บรรเจิด บัวสมบูรณ์ เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท สุวรรณ ขำทอง เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ยุทธชัย วัชรสิงห์ เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท สุมน หุ่นโพธิ์ เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ธนกร ทรรศนนท์ เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ชนะยุทธ รัตนกาล เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ณรงค์เวตย์ เรืองจวง เป็น พลอากาศเอก

อ่านรายละเอียดเพิ่ม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 563 ราย

 

กลับขึ้นด้านบน