BTS ส่งหนังสือถึง 7 หน่วยงานรัฐปมคัดเลือกเอกชนโครงการสายสีส้ม

BTS ส่งหนังสือถึง 7 หน่วยงานรัฐปมคัดเลือกเอกชนโครงการสายสีส้ม

BTS ส่งหนังสือถึง 7 หน่วยงานรัฐปมคัดเลือกเอกชนโครงการสายสีส้ม

รูปข่าว : BTS ส่งหนังสือถึง 7 หน่วยงานรัฐปมคัดเลือกเอกชนโครงการสายสีส้ม

บีทีเอสส่งหนังสือถึง 7 หน่วยงานรัฐ ยืนยันหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม พร้อมเดินหน้าคัดค้านหากมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ประเมินผู้ชนะคัดเลือก

วันนี้ (24 ก.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือไปยัง 7 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก, กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคมในคณะกรรมการคัดเลือก, กรรมการผู้แทนสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในคณะกรรมการคัดเลือก, ประธานคณะกรรมการคัดเลือก, กรรมการผู้แทนสำนักอัยการสูงสุดในคณะกรรมการคัดเลือกและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็น “การดำเนินการคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม” ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกเอกชนให้ได้ผู้ชนะการคัดเลือกที่ถูกต้องนั้น รัฐต้องได้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินที่ดีที่สุด หรือมีการขอรับเงินสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐน้อยที่สุด 

บริษัทจึงทำหนังสือแจ้งไปยัง 7 หน่วยงานรัฐว่า กระบวนการประกวดราคาของโครงการต้องเป็นเป็นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563 และกระบวนการที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562

สำหรับเกณฑ์ประมูลต้องพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคก่อน หากผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนด้านเทคนิคไม่น้อยกว่า 70% จึงจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านราคาต่อไป และใครเสนอราคาต่ำสุดก็จะเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และนำมาสู่การเสนอร่างประกาศเชิญชวน ต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ยังมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินผู้ชนะการคัดเลือก ด้วยการใช้คะแนนจากซองเทคนิคมาพิจารณาร่วมกับซองราคา ทางบริษัทฯ ขอโต้แย้งและคัดค้าน เพราะคดีที่ยื่นฟ้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการคัดเลือก รวมถึงเจ้าพนักงานที่ดำเนินกระบวนการคัดเลือกเอกชนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจำนวน 7 คน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและยังไม่สิ้นสุด

ขณะเดียวกันศาลปกครองกลางเคยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวว่ามิให้ใช้บังคับ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายมาตราใดกำหนดให้ดำเนินการดังเช่นว่านั้นไว้ บริษัทฯ จึงหวังที่จะเห็นการดำเนินการโครงการนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและนำไปสู่การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ทำให้รัฐและประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน