ผบ.ทร.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล

ผบ.ทร.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล

ผบ.ทร.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล

รูปข่าว : ผบ.ทร.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเล

ผบ.ทร.ประกาศเจตนารมณ์ และมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2565 มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ ทร. สร้างสามัคคีปรองดอง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทร.ให้บรรลุเป้าหมาย

วันนี้ (8 ต.ค.2564) พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร.ประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสานงานต่อเนื่องจากนโยบายผบ.ทร.ที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ 20 ปี ที่มุ่งไปสู่การเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 

โดยให้กำลังพลกองทัพเรือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและสามัคคีปรองดอง พร้อมย้ำให้ผู้บังคับหน่วยต้องดูแลหน่วยและดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย

 

สำหรับเจตนารมณ์ผบ.ทร.ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำประเด็นสำคัญของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวม 10 ประเด็น ครอบคลุมการปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในงานด้านความมั่นคงของประเทศ

การส่งเสริมความมั่งคั่งและความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมทั้งงานด้านต่างประเทศตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชน

 

ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ กำหนดให้มีการพัฒนากำลังรบและองค์ความรู้ในมิติเรือดำน้ำ เพื่อรองรับภัยคุกคามและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยกองทัพเรือมีแผนจัดหาเรือดำน้ำไว้ 3 ลำ

แต่ปัจจุบันสามารถจัดหาได้ 1 ลำ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน หลังทยอยผ่อนชำระค่างวดตั้งแต่ปี 2560 คาดว่าจะส่งมอบให้ไทยต้นปี 2567 ล่าช้าจากกำหนดเดิมเล็กน้อยจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เมืองอู่ฮั่น

กลับขึ้นด้านบน