มาแล้ว! กำหนดวันสอบ ก.พ. รอบแรก 23 ม.ค. รอบสอง 20 ก.พ.65

มาแล้ว! กำหนดวันสอบ ก.พ. รอบแรก 23 ม.ค. รอบสอง 20 ก.พ.65

มาแล้ว! กำหนดวันสอบ ก.พ. รอบแรก 23 ม.ค. รอบสอง 20 ก.พ.65

รูปข่าว : มาแล้ว! กำหนดวันสอบ ก.พ. รอบแรก 23 ม.ค. รอบสอง 20 ก.พ.65

ก.พ. ประกาศ กำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 ม.ค. และ 20 ก.พ.2565 โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 20 ธ.ค.2564 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.รักษาราชการแทน เลขาธิการ ก.พ. ลงนามในประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 28 ก.ย.2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ 29 ต.ค.2564 นั้น

สำนักงาน ก.พ.จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค.2565 และวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ.2565 และสำนักงาน ก.พ.จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 20 ธ.ค.2564 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และข้อกำหนดของทางราชการ

 

 

กลับขึ้นด้านบน