ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นร.ติดโควิด 1 คน ปรับเรียนออนไลน์ 22-26 พ.ย.

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นร.ติดโควิด 1 คน ปรับเรียนออนไลน์ 22-26 พ.ย.

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นร.ติดโควิด 1 คน ปรับเรียนออนไลน์ 22-26 พ.ย.

รูปข่าว : ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นร.ติดโควิด 1 คน ปรับเรียนออนไลน์ 22-26 พ.ย.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประกาศทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ ช่วงวันที่ 22-26 พ.ย.นี้ หลังพบนักเรียนติดโควิด-19 จำนวน 1 คน ขณะที่เพื่อนใกล้ชิดผลตรวจเป็นลบ กักตัว 7 วัน ครบแล้วให้ตรวจ ATK ซ้ำ พร้อมเลื่อนกิจกรรมวันรับขวัญเสมาออกไปก่อน

วันที่ 19 พ.ย.2564 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก ระบุ สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดเรียนแบบ On-site ให้ปรับเป็นเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมด หลังจากมีนักเรียนติดเชื้อโควิด 1 คน

ตามที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใน 2 สัปดาห์แรก วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 เป็นการเรียนออนไลน์ 100% ของทุกระดับชั้น และโดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน โดยได้ดำเนินการในสัปดาห์แรก (วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564) จากการดำเนินการพบว่า

1.มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากไปร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อนและมาทราบภายหลังว่า เพื่อนที่อยู่ต่างโรงเรียนมีผลการตรวจ ATK เป็นบวก จึงแจ้งกลุ่มนักเรียนดังกล่าวให้กักตัวเองอยู่บ้านและเรียนผ่านระบบ Online และให้ตรวจ ATK ทุกคน ผลตรวจเป็นลบทุกคนและให้นักเรียนสังเกตอาการ 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน ให้ทำการตรวจ ATK ซ้ำเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง

2. มีนักเรียนติดเชื้อ 1 คน เข้ามาร่วมเรียนกับเพื่อน ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่ JC Kevin Sathorn Bangkok Hotel ส่วนกลุ่มนักเรียนที่สัมผัสใกล้ชิด ได้ส่งตรวจ ณ จุดตรวจ ATK บริเวณวัดมหรรณพาราม โดยศูนย์บริการสาธารณ์สุข 1 สะพานมอญ ผลเป็นลบ ทุกคนและให้นักเรียนสังเกตอาการ 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน ให้ทำการตรวจ ATK ซ้ำเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง

3.หลังจากเหตุการณ์ข้อ 1 และ 2 โรงเรียนได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา พื้นที่สัมผัสและบริเวณพื้นที่ที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันทุกส่วนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ทราบเหตุ

4. คณะครูผู้สอนนักเรียนที่ติดเชื้อ โรงเรียนได้ให้ครูกักตัวเองและสังเกตอาการอยู่ที่บ้านและโดยให้สอนผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อความปลอดภัยของทุกคนร่วมกับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งใกล้วันสอบกลางภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้

4.1จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ทุกระดับชั้น ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ด้วย Google Classroom หรือช่องทางอื่น ๆ

4.2 ให้นักเรียนเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตามเวลาตารางเรียนออนไลน์ผ่านช่องทางที่ครูแต่ละวิชากำหนด และดำเนินการทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวิชาให้ครบถ้วน

4.3 ให้ครูเตรียมการสอนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามตารางสอนที่ตนเองรับผิดชอบ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้กำกับติดตามให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน

4.4 ให้ข้าราชการครู ลงนามเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ ภายในเวลา 08.00 น.สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่น ๆ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนตามปกติ

5.ในกรณีที่นักเรียนพบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมีผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้แจ้งข้อมูลไทม์ไลน์ต่อครูที่ปรึกษาทันทีและให้ระบุข้อมูล ชื่อบิดา-มารดา ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และแจ้งสถานที่ที่เข้ารับการรักษาตัว

6.ครูที่ปรึกษาบันทึก นำเสนอข้อมูล นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ผ่านหัวหน้าระดับชั้นทันที

7.กิจกรรมวันรับขวัญเสมาที่กำหนดไว้วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ให้เลื่อนออกไปก่อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน